Hafta İçi : 09:00-18:00
·

İSTİHKAK DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME, İCRA TAKİBİNİN YAPILDIĞI YER VEYA DAVALILARIN YERLEŞİM YERİ AYRICA DAVALI BİRDEN FAZLA İSE BUNLARDAN BİRİNİN YERLEŞİM YERİDİR

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ

 2021/10520 Esas

2021/15004 Karar

13.12.2021 Karar Tarihi

 

İstihkak iddiasına ilişkin olarak açılan davada … 6. İcra Hukuk ile … 3. İcra Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verilmiş olması ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
– K A R A R –
Dava, istihkak iddiasına ilişkindir.
… 6. İcra Hukuk Mahkemesi’nce, istihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile davalının yerleşim yeri mahkemelerinde açılması mümkün olmakla HMK’nun 7/1. maddesi gereğince davalının birden fazla olması halinde davanın, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılması da mümkündür.Davalı alacaklı, cevap dilekçesinde yetki itirazında bulunmuş olup davalı alacaklının yerleşim yerinin …, asıl icra takibinin yapıldığı yerin de … olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
… 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nce, her ne kadar davalı … cevap dilekçesinde yetki itirazında bulunmuş olsa da davalılar … ve …’ın adresleri dava dilekçesinde …/… olarak yer almakta olup, … İcra Hukuk Mahkemesi yetki sınırları dahilinde kaldığı ,dava neticesinde davalılar … ve … hakkında husumet yokluğu olduğu kanaatine varıldığı takdirde davalılar yönünden pasif husumet yokluğu nedeniyle red kararı verileceğinden yetkisizlik kararı verildiği sırada esasla ilgili bir hususun değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, kaldı ki haciz sırasında yalnızca mahalde borçlu Yavuz Karaman hazır olup onun beyanı bulunmakta olduğu ,davacının seçimlik hakkını kullanarak … İcra Hukuk Mahkemesi’nde dava açtığı, yetki itirazında bulunulmuş olsa da kesin yetkinin söz konusu olmayan davada … İcra Hukuk Mahkemesi’nin yetkili olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiştir.
Somut olayda uyuşmazlık, istihkak iddiasına ilişkindir. Basit yargılama usulüne göre yürütülen taşınır mala ilişkin istihkak davalarında yasaca kesin yetki kuralı öngörülmediğinden yetki itirazının ancak cevap dilekçesinde (HMK’nın 19/2) ileri sürülmesi gerekir. Kesin yetki kuralının bulunmadığı durumlarda, hâkim doğrudan yetkisizlik kararı veremez. Eldeki dava HMK’nın yürürlüğe girmesinden sonra açılmıştır. HMK’da mahcuz mala ilişkin istihkak davaları ile ilgili usûl ve esaslar belirlenmemiştir. Ancak halen yürürlükte olan İİK’nın 50. maddesi ise yetki konusunu düzenlerken HUMK’ya atıf yaparak kıyas yoluyla tatbik olunacağını öngörmüştür. Dava ve haciz tarihinde yürürlükte bulunan HMK’nın yetkiyi düzenleyen 5 ilâ 19. maddeleri arasında eldeki dava ile ilgili kesin yetki kuralı öngörülmemiştir.
İstihkak davalarında yetkili yerin icra takibinin yapıldığı yer ya da davalının yerleşim yeri mahkemeleri olduğu ayrıca davalı birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde de açılabileceği somut olayda davalı alacaklının süresi içinde yetki itirazında bulunduğu ancak davalılar … ve …’ın yerleim yeri adreslerinin “…/… olduğu anlaşılmakla uyuşmazlığın … 6. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından görülüp, çözümlenmesi gerekmektedir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince; … 6. İcra Hukuk Mahkemesi’nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 13/12/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim