Hafta İçi : 09:00-18:00
·

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

İşten çıkış kodları;  işverenin, işçilerin işten ayrıldıktan sonra SGK ya işçinin hangi nedenle işten çıktığını (çıkışının verildiğini) bildirdiği kodlara denir. İşveren SGK ya işten ayrılış bildirgesi vermesi gerekmektedir. Bu nedenle işten ayrılış bildirgesi verilirken bu kodlar kullanılır.

İşten Çıkış Kodları;

Kodlar

 

İşten Ayrılış ve Fesih Nedeni
1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi [istifa]
4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8 Emeklilik [yaşlılık] veya toptan ödeme sebebiyle
9 Malulen emeklilik sebebiyle
10 Ölüm
11 İş kazası sonucu ölüm
12 Askerlik
13 Kadın işçinin evlenmesi
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15 Toplu işçi çıkarma
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17 İşyerinin kapanması
18 İşin sona ermesi
19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21 Statü değişikliği
22 Diğer nedenler
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih
26 Disiplin Kurulu kararı ile fesih
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30

 

Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır )
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
35 6495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler
36 KHK ile işyerinin kapatılması
37 KHK ile kamu görevinden çıkarma
38 Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma
39 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış
41 Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler (SGK tarafından değişik gerekçeler nedeniyle  işten ayrılışları re’sen düzenlenenler için seçilecek koddur.)

 

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün;

01.04.2021 tarih, E-69053920-010.06.01-23171689 Sayı ve 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik Konu başlığı olarak 2021/9 sayılı Genelgesi  yayımlanmıştır.

22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin birinci kısım altıncı bölümde; 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 25/II vd. ‘Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesih nedenleri’ 29 numaralı kod olarak değil de 41 numaralı kodun devamı olarak yeni kodlar eklenmiştir.

İşten Çıkış Kodları;

Kodlar İşten Ayrılış Nedeni İlgili Kanun Maddesi
42  

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması

 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a

43  

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması

 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b

44  

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması

 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c

45  

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması

 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d

46  

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması

 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e

 

47

 

 

İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi

 

 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f

48  

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g

49  

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi

 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h

50  

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı

 

4857 Sayılı Kanun 25/II gereği haklı nedenle fesih söz konusu olduğunda  42 ile 50 arasındaki kodlardan seçilip çıkış kodu olarak bildirilmesi gerekecektir.

** Özellikle ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık dolayısıyla iş sözleşmesinin feshedilmesinde işçinin savunması aranmaz. Bu konuyla ilgili bilgi edinmek için ayrıca sitemizde yazmış olduğumuz makalemizi (işçinin savunmasının alınmayacağı haller) inceleyebilirsiniz.

Konu ile ilgili profesyonel bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Tel: +90 216 349 44 85

GSM: +90 532 302 03 17

E-mail: info@eyavuz.av.tr

KAYNAKÇA: https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/jsp/nedenleryeni.html

 

whatsappdestek iletişim iletişim