Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Özellikle ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık dolayısıyla iş sözleşmesinin feshedilmesinde işçinin savunması aranmaz.

Haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf, fesih iradesini karşı tarafa iletmek, yöneltmek zorundadır; aksi takdirde haklı nedenle fesih işlemi yok hükmündedir. Fesih bildiriminde iş ilişkisinin sona erdirme isteği açık bir şekilde belirtilmelidir. Burada önemli olan beyanın açık bir şekilde karşı tarafa iletilmesidir. Bunun haricinde herhangi bir şekil şartı (sözlü/yazılı vb.) öngörülmemiştir. İş güvencesinde olan ya da iş güvencesi kapsamında olmayan işçiler için haklı nedenin varlığı halinde fesih nedeninin belirtilmesi ya da yazılı olması gerekmemektedir, savunma alınma zorunluluğu yoktur.

Fesih bildiriminde fesih sebebinin somut bir şekilde bildirilmesi zorunlu olmadığından fesih sebebi bildirilmese de, fesih beyanı geçerlidir. Burada sadece feshin haklı nedene dayandığının iletilmesi, karşı tarafın talebi üzerine de fesih sebebinin iletilmesi mecburidir. İş güvencesi kapsamı dışında kalan işçiler genel hükme tabi olurken; iş güvencesi kapsamındaki işçinin iş sözleşmesinin feshini İş K. md. 19’da özel olarak düzenlemiştir. İşK. md. 19’a göre; “İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.” İşverenin haklı nedenle feshinin düzenlendiği İş K. md. 25/son’da, “İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile (yani işverenin işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkına sahip olduğu hallerde) 18, 20 ve 21. Madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurulabilir” denilerek usulü düzenleyen 19. madde anılmamıştır. Bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış sonucu iş sözleşmesinin feshinde; işçinin yeterliliğinden ve davranışlarından kaynaklanan geçerli fesih nedenlerinden farklı olarak, işçinin savunmasının alınması ve fesih bildiriminin yazılı olması zorunluluğu yoktur.

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2014/34023 K. 2014/35434 numaralı kararında;

“4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesinin 1. fıkrasına göre işveren fesih bildirimini yazılı yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Fesih bildirimi yazılı yapılmamışsa veya fesih sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmemişse aynı Kanun’un 21. maddesi gereğince geçerli sebep gösterilmediği kabul edilir.

Buna karşılık, aynı Kanun’un 25. maddesinde öngörülen, işverenin haklı sebeple derhal feshinde ise yazılı şekil şartı aranmamaktadır. Somut uyuşmazlıkta işverenin iddia ettiği üzere işyerinde alkol tüketme eylemi haklı fesih için yeterli bir sebep teşkil edecek nitelikte ise de işverence bu durum geçerli fesih olarak nitelendirilmiş ve fesih hakkı geçerli sebebe dayandırılmıştır. Bu durumda fesih bildirimininin yazılı şekilde yapılmaması veya sebep gösterilmemesi, yalnız başına feshi hükümsüz hale getirmeyecek olup, işin esasına girerek  haklı sebebin bulunup bulunmadığının tartışılması gerekecektir. “denilerek, haklı sebeple fesih halinde savunma ve yazılı şekil şartı aranmayacağını belirtmiştir.

İlgili makalemizde hangi hallerde işçinin savunması alınmaz konusuna değindik. Daha fazla bilgi için profesyonel ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim