Hafta İçi : 09:00-18:00
·

İnternet Üzerinden Taciz Suçu 

Cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 105. Maddesinde düzenlenmiştir.

TCK Madde 105

(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Suçun;

  1. a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  2. b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
  3. c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  4. d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  5. e) Teşhir suretiyle,

İşlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

 

Cinsel taciz suçu, bir kimsenin cinsel isteklerini tatmin etmek amacıyla fiziksel bir temasta bulunmadan başka bir kimseyi rahatsız etmesiyle gündeme gelir. Cinsel saldırıdan farklı olarak ‘laf atma’ gibi sözlü taciz neticesinde de cinsel taciz suçu gündeme gelmektedir.

***Kanun koyucuya göre cinsel taciz suçunun meydana gelebilmesi için mağdurun cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi yeterli olup, cinsel taciz suçunun meydana gelebilmesi için fiziksel bir temas aramamaktadır. Mağdurun bedenine temas söz konusuysa meydana gelen suç cinsel taciz olmaktan çıkar ve cinsel saldırı suçuna dönüşür.

Bu nedenle sosyal medya veya herhangi bir internet platformu üzerinden gönderilen iletilerle de cinsel taciz suçunun işlenmesi mümkündür.

Cinsel taciz suçu, serbest hareketli bir suç tipidir. Bu yüzden telefonla, internet üzerinden ve sair bilişim sistemi aracılığıyla işlenmesi mümkündür.

Cinsel taciz olarak nitelendirilebilecek davranışlar, sözle, yazıyla, hareketle ve teşhircilik suretiyle gerçekleştirilebilir.

 

HANGİ HAREKETLER CİNSEL TACİZ SAYILIR?

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünde taciz; “tedirgin etme, rahatsız etme veya sıkıntı verme” şeklinde tanımlanmıştır.

Cinsel taciz suçunu tanımlayan Türk Ceza Kanunu’nun 105. Maddesinin gerekçesinde de; “mağdurun cinsel yönden ahlâk temizliğine aykırı olarak rahatsız edilmesi” biçiminde ifade edilen cinsel tacizin ne tür bir davranışla işlenebileceği hususunda kanunlarda açıklık bulunmamakla birlikte, öğreti ve yargısal kararlarda bu suçun; mağduru hedef almış, vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeksizin ancak cinselliğine yönelen söz söyleme, mesaj ya da mektup gönderme, el hareketi yapma, öpücük atma, cinsel ilişki teklif etme, cinsel organını gösterme gibi eylemlerle gerçekleştirilebileceği kabul edilmektedir.

Cinsel taciz suçunun maddi unsuru, bir kimseyi cinsel amaçlı olarak rahatsız etmektir. Suçun manevi unsuru ise kast olup, failin cinsel amaç gütmesi, başka bir ifadeyle cinsel arzu ve isteklerini tatmin maksadıyla hareket etmesi gerekmektedir.

Eylemin cinsel amaçla işlenip işlenmediği ya da hangi fiilin cinsel taciz suçunu oluşturacağı somut olayın özelliklerine göre hâkim tarafından takdir edilecektir. Nitekim yargısal kararlarda;

-Pencereye tırmanarak “seni kaçıracağım, beni içeri al, içeri gireceğim” demek,

-Mağdura karşı çiçek koklamak,

-Telefonla kısa aralıklarla arayıp; “evinin önündeyim, dışarı çık, seni maddi ve manevi tatmin edeceğim,”

-“Seni seviyorum, evlenmek istiyorum,”

-Mağdurun yüzüne; “seni ve aileni tanıyorum, arabaya bin, gideceğin yere bırakayım, sana kötülük yapmam” şeklinde sözler söylemek,

“Konuşmak ister misin, numarayı çaldır, istemezsen kimsenin haberi olmaz” içerikli mesajlar göndermek cinsel taciz olarak kabul edilmiştir.

Cinsel taciz oluşturacak davranışlar, mağdurun vücuduna temas bulunmamak şartıyla ani olabileceği gibi, devamlı nitelikte de gerçekleşebilir. Suçun oluşabilmesi için, failin cinsel amaç gütmesi ve eylemin belirli kişi ya da kişilere karşı gerçekleştirilmiş olması gerekir. Aksi takdirde cinsel taciz değil, hakaret, tehdit ya da kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçları gündeme gelebilecektir.

 

 

CİNSEL TACİZ SUÇUNUN NİTELİKLİ HALİ

Makalemizin de konusunu oluşturan internet üzerinden tehdit suçu, cinsel taciz suçunun daha fazla cezaya hükmedilmesini gerektiren nitelikli halleri arasında yer almaktadır.

Buna göre posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle gerçekleştirilen cinsel taciz suçunun cezası, suçun basit haline göre yarı oranında artırılacaktır.

***Cinsel taciz suçunun basit hali şikayete tabidir. Mağdurun fiili ve faili öğrenmeden itibaren 6 ay içerisinde suçu yetkili makamlara bildirmesi gerekmektedir. Yoksa aynı fiil nedeniyle bir daha şikayet hakkını kaybeder.

***Ancak makalemizin konusunu oluşturan internet üzerinden taciz suçu gibi Türk Ceza Kanunu’nun 105. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan daha fazla cezayı gerektiren nitelikli hallerden biri söz konusuysa suç şikayete tabi olmaktan çıkmakta ve re’sen soruşturulmaktadır. Bu kapsamda dava zamanaşımı süresi olan 8 yıl içerisinde dava açılabilmesi mümkündür.

***Bu dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülmektedir.

 

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇUNDAN FARKI

 

Cinsel taciz suçunun maddi unsuru, bir kimseyi cinsel amaçlı olarak rahatsız etmektir. Suçun manevi unsuru ise kast olup, failin cinsel amaç gütmesi, başka bir ifadeyle cinsel arzu ve isteklerini tatmin maksadıyla hareket etmesi gerekmektedir. Eylemin cinsel amaçla işlenip işlenmediği ya da hangi fiilin cinsel taciz suçunu oluşturacağı somut olayın özelliklerine göre hâkim tarafından takdir edilecektir.

Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçunun maddi unsuru; belirli bir kimseye ısrarla telefon edilmesi veya gürültü yapılması ya da hukuka aykırı bir başka davranışta bulunulmasıdır. Korunan hukuki yarar ise, cinsel taciz suçundan farklı olarak ısrarlı davranışlarla kişilerin rahatsız edilmeden sükûn içerisinde, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yaşama haklarıdır.

 

 

YARGITAY KARARLARI

 

 YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ  2016/5954 E.  2018/3396 K.

 

“…Sanığın, ilgi duyduğu katılanın istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen, ısrarla evlenme teklif etmesi, sosyal medya ortamından ve telefon aracılığı ile sevgi içerikli mesajlar göndermesi karşısında, eylemlerinin TCK’nın 105/1-2-d ve 43. maddelerinde tanımlanan zincirleme cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi,
Kanuna aykırı, sanık …’in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA…”

 

 YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ 2017/10326 E. 2018/1192 K.

 

“…Bu durumda sanık ile mağdurenin yaşları ve konumları, önceki ilişkilerinin niteliği, yakınlaşma biçimi, sarf ettiği sözlerin içeriği ve yeri, reddedildiği ve kabul görme olasılığı bulunmadığı halde evlenme isteğini ve beğeni ifadelerin rahatsız edici şekilde sırnaşıkça tekrarlaması birlikte değerlendirildiğinde cinsel amaçla ahlak temizliğine aykırı söz ve davranışlarla rahatsız ettiği ve bu sebeplerle somut olayda cinsel taciz suçunu tüm unsurlarıyla oluşturduğunun kabulünde zorunluluk vardır…”

 

 

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2017/14-668 K. 2020/141 T. 27.2.2020

“…Uyuşmazlık; sanığa atılı cinsel taciz suçunun unsurları itibarıyla sabit olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir. Cinsel taciz suçunun maddi unsuru, bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz etmektir. Suçun manevi unsuru ise kast olup, failin cinsel amaç gütmesi, başka bir ifadeyle cinsel arzu ve isteklerini tatmin maksadıyla hareket etmesi gerekmektedir. Sanığın katılan mağdureye gönderdiği mesajlarda cinselliğine yönelik rahatsız edici bir sözün sarf edilememesi ve süresi, içeriklerinden ilk 4 mesajın karşılıklı olduğunun anlaşılması, tarafların konumları, sanığın arkadaşlık kurma isteğini başka bir kaba veya rahatsız edici davranışla gerçekleştirdiğine ilişkin iddia veya kanıtın bulunmaması, tanışma ve arkadaşlık isteği mağdure tarafından kabul edilmeyen sanığın girişimine hemen son vermesi hususları birlikte değerlendirildiğinde sanığa atılı cinsel taciz suçunun unsurlarının oluşmadığının kabulü gerekir…”

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim