Hafta İçi : 09:00-18:00
·

İcra Mahkemesinin Görevleri ve Görevine Girmeyen İşler

 

İcra Mahkemelerinin kararları kural olarak maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Bu nedenle bir uyuşmazlık icra mahkemelerinde karara bağlanmışsa, genel mahkemelerde tekrardan dava konusu yapılabilir. Kesin hüküm etkisine haiz olmayan İcra Mahkemesi kararlarına karşı yargılamanın yenilenmesi talep edilemez. Bu kuralın iki istisnası söz konusudur;

1-) İstihkak Davası

2-) İhalenin Feshi Talebi

İcra Mahkemesinde görülen bu iki dava sonucu verilen kararlar, maddi anlamda kesin hüküm teşkil edecek olup genel mahkemelerde yeniden yargılama konusu yapılamaz. Ancak yargılanmanın yenilenmesi talep edilebilir.

 

İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİREN İŞLER

 

 • İcra ve İflas dairelerinin işlemlerine karşı yapılacak şikayetleri inceler. (İcra ve iflas organlarının hukuka aykırı işlemlerine karşı gidilebilen, takip hukukuna özgü bir yoldur.)
 • İtirazın kesin/geçici kaldırılması taleplerini karara bağlar.
 • Gecikmiş itirazları inceler.
 • Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda ödeme emrine yapılan itirazları inceler.
 • İcra takibinin iptaline ve talikine(ertelenmesine) karar verir.
 • İflasta mal masadayken açılan istihkak davasına bakar.
 • Hacizde mal borçlunun veya üçüncü kişinin elinde ise istihkak davalarına bakar.
 • Kıymet takdirine ilişkin kararlara karşı şikayetleri inceler.
 • İhalenin feshi talebini şikayet üzerine inceler.
 • Hacizde ve iflasta sıra cetveline karşı şikayetleri inceler.
 • İlamlı icra takibinde, gerektiğinde icranın geri bırakılmasına karar verir.
 • İpotek alacaklısının borcu almaktan ve ipoteği çözmekten kaçınması halinde ipotek kaydının silinmesine karar verir.
 • İcra suç ve cezalarına ilişkin kararlar verir. (Cezaya ilişkin kararlara karşı itiraz süresi, kararın tebliğ veya tefhiminden itibaren 7 gündür. İtiraz, İcra Mahkemesine yapılır.)

***İcra hukukunda davalarda genel mahkemeler görevliyken, İcra mahkemesinin görevine giren tek dava istihkak davasıdır.

 

GENEL MAHKEMELERİN İCRA VE İFLAS İŞLERİYLE İLGİLİ GÖREVLERİ

Aşağıda yer alan icra ve iflasa ilişkin işler, genel mahkemelerde açılması gereken davalar ve verilen kararlar uyarınca çözümlenir.

 

 • İtirazın İptali Davası,

 

 • Borçtan Kurtulma Davası,

 

 • Menfi Tespit Davası,

 

 • İstirdat (Geri Alma) Davası,

 

 • Hacizde ve İflasta Sıra Cetveline İtiraz Davası, (İtiraz söz konusu olsaydı İcra Mahkemesi görevli olacaktı)

 

 • Tasarrufun İptali Davası,

 

 • İflas Davasına bakmak ve depo kararı vermek, (Asliye Ticaret Mahkemesinde görülür)

 

 • İflasta mal üçüncü kişinin elinde ise açılan İstihkak Davası, (İflasta mal masadaysa dava, icra mahkemelerinde açılır.)

 

 • İhtiyati Haciz Kararı vermek.

 

 

İCRA MAHKEMESİNİN KARARLARINA İLİŞKİN KANUN YOLLARI

 

1-) İstinaf Kanun Yolu:

 

İcra Mahkemesinin tüm kararların karşı kural olarak kanun yolu açıktır. Ancak takip konusu alacağın değeri kanunda öngörülen sınırı aşmayan kararlar istinafa götürülemez. Bu şartın sağlanması ihtimalinde, İcra mahkemesince verilen kararın kişiye tebliğ veya tefhiminden itibaren 10 GÜN içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bu karar, 15 gün içerisinde karara bağlanır. İnceleme, başvurulan karara hasredilir. Belirtilen sebeplere bağlı olarak inceleme yapılır.

 

***İstinaf yoluna başvurulması, satıştan başka icra takip işlemlerini durdurmayacaktır.

 

İstinaf Yoluna Götürülemeyecek İcra Mahkemesi Kararları:

 

 • Kıymet takdirine ilişkin şikayet,

 

 • İcranın geri bırakılması kararı,

 

 • Maddede düzenlenen davetiyenin içeriğine ilişkin kararlar,

 

 • Yediemin ücreti ve yedieminin değiştirilmesi,

 

 • Teminat yatırılması,

 

 • Satış ilanının iptali,

 

 • İflas idaresinin işlemlerine karşı şikayet sonucunda verilen kararlar,

 

 • Satışın durdurulması,

 

 • İcra dairesi tarafından hesaplanan vekalet ücreti,

 

 • Hacizli taşınır malların muhafaza şekli,

 

 • İflas idaresinin oluşturulması,

 

 • İflas İdare memurunun ücreti,

 

 • İflas idaresinin hesap pusulasına karşı şikayet sonucunda verdiği karar,

 

 • Süresinde satış istenmemesi sebebiyle satışın düşürülmesi,

 

2-) Temyiz Kanun Yolu:

 

Bölge Adliye Mahkemesinin istinaf incelemesi üzerine verdiği kararlara karşı, kanunda öngörülen miktarı geçmek koşuluyla temyiz kanun yoluna başvurulabilir. Kural olarak istinaf kanun yoluna gidilebilecek tüm kararlarda, temyiz parasal sınırını geçmek koşuluyla temyiz kanun yoluna gidilebilir.

 

Temyiz Kanun yoluna başvuru süresi hakkında İİK’nda açıkça bir düzenleme yapılmamış olup HMK md.361 atfı yapılmıştır. Buna göre ilgililer, Bölge Adliye Mahkemesinin kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren 2 HAFTA içinde temyiz yoluna başvurabilir. İnceleme, temyiz edilen karara hasredilir. Yargıtay, işin kendisine gelmesinden itibaren 15 gün içerisinde kararını verir.

 

***İstinafta olduğu gibi, Temyiz kanun yoluna başvurulması da, satıştan başka icra takip işlemlerini durdurmayacaktır.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim