Hafta İçi : 09:00-18:00
·
Uzman Kadro
Alanında uzman avukatlar
Güven
Hukukta güvenle adım atın!
İletişime Geçin

İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmiş ve Sonradan Yenilenmiş Olan Davanın İlk Yenilenmeden Sonra Bir Defadan Fazla Takipsiz Bırakılamayacağı/Aksi Halde Davanın Açılmamış Sayılacağı – Davanın İkinci Defa Takipsiz Bırakılması İle Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği/İşin Esası İncelenerek Karar Verileceği

 

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/14644
K. 2017/170
T. 13.1.2017

• HAKSIZ FİİL SEBEBİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmiş ve Sonradan Yenilenmiş Olan Davanın İlk Yenilenmeden Sonra Bir Defadan Fazla Takipsiz Bırakılamayacağı/Aksi Halde Davanın Açılmamış Sayılacağı – Davanın İkinci Defa Takipsiz Bırakılması İle Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği/İşin Esası İncelenerek Karar Verileceği )

• İŞLEMDEN KALDIRILAN DAVANIN SONRADAN YENİLENMESİ ( Davanın İlk Yenilenmeden Sonra Bir Defadan Fazla Takipsiz Bırakılamayacağı/Aksi Halde Davanın Açılmamış Sayılacağı – Davanın İkinci Defa Takipsiz Bırakılması İle Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği/İşin Esası İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )

• DAVACI TARAFIN MAZERET BİLDİRMEKSİZİN GELMEDİĞİ GEREKÇESİYLE DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( İlk Yenilenmeden Sonra Bir Defadan Fazla Takipsiz Bırakılamayacağı/Aksi Halde Davanın Açılmamış Sayılacağı – Davanın İkinci Defa Takipsiz Bırakılması İle Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği/İşin Esası İncelenerek Karar Verileceği )
6100/m.150
6098/m.49

ÖZET : Dava, haksız fiil sebebiyle tazminat istemine ilişkindir.

Davacı tarafın mazeret bildirmeksizin gelmediği gerekçesiyle dava dosyasının yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına karar verilmiş, yasal süre içerisinde yenilenmesi sonrasında davanın ikinci defa takipsiz bırakıldığından açılmamış sayılmasına hükmedilmiştir.

İşlemden kaldırılmasına karar verilmiş ve sonradan yenilenmiş olan dava, ilk yenilenmeden sonra bir defadan fazla takipsiz bırakılamaz. Aksi hâlde dava açılmamış sayılır. Davanın ikinci defa takipsiz bırakılması ile açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru değildir. İşin esası incelenerek karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 07/08/2008 gününde verilen dilekçeyle tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın açılmamış sayılmasına dair verilen 19/07/2012 tarihli kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, haksız fiil sebebiyle tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı; davalının kendisine yönelik haksız yaralama eylemi sebebiyle oluşan maddi ve manevi zararlarının tazmini isteminde bulunmuştur.

Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece; 28.07.2011 tarihli celseye davacı tarafın mazeret bildirmeksizin gelmediği gerekçesiyle dava dosyasının yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına karar verilmiş, yasal süre içerisinde yenilenmesi sonrasında 19/07/2012 tarihinde ise davanın ikinci defa takipsiz bırakıldığından HMK 150 maddesi gereğince açılmamış sayılmasına hükmedilmiştir.

HMK’nın 150/6 maddesi gereğince “İşlemden kaldırılmasına karar verilmiş ve sonradan yenilenmiş olan dava, ilk yenilenmeden sonra bir defadan fazla takipsiz bırakılamaz. Aksi hâlde dava açılmamış sayılır.” hükmü karşısında kanunda bulunmayan bir kurala dayanılarak davanın ikinci defa takipsiz bırakılması ile açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru değildir. İşin esası incelenerek sonucuna göre karar verilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 13.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Related Posts