Hafta İçi : 09:00-18:00
·

 DEVAMSIZLIK NEDENİYLE DERHAL FESİH

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi, işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenlemektedir. Bu maddeye göre, işveren iş sözleşmesini süresi belirli olsun veya olmasın, işçinin davranışlarından kaynaklı haklı nedenlerle feshedebilir. İş Kanunu’nun 25. maddesi, işverene, işçinin sağlık sebepleri veya ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları gibi çeşitli durumlarda haklı fesih imkânı tanımaktadır.

Bu yazımızda iş kanunu 25. Maddesinde yer alan haklı nedenle derhal fesih hallerinden “devamsızlık nedeniyle derhal fesih” konusunu ele alacağız.

İŞ KANUNU MD. 25/II-G

“ İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.”

İş Kanunu md. 25/ıı-g ‘ de işçinin devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesinin feshedileceği 3 durum sayılmıştır. Bu noktada işçinin işverenden izin almamış olması veya haklı bir sebebinin olmaması gerekmektedir. Bunlar;

  • İşçinin art arda iki iş günü işe devam etmemesi
  • 1 ay içerisinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işe devam etmemesi
  • Bir ayda 3 işgünü işine devam etmemesi

olarak kanun maddesinde sayılmıştır.

İşgünü, işçi bakımından çalışılması gereken gün olarak anlaşılmalıdır;

İş sözleşmesinde, genel tatil günlerinde çalışılacağına dair bir kural mevcutsa, bu takdirde söz konusu günlerde çalışılmaması da işverene haklı fesih imkânı tanır.

İşyerinde Cumartesi günü iş günü ise belirtilen günde devamsızlık da diğer koşulların varlığı halinde haklı fesih nedenini oluşturabilir ( Yargıtay 9.HD. 5.10.2009 gün, 2008/43280 E, 2009/25721 K ).

İşçinin işverenden izin almamış olması veya haklı bir sebebinin olmaması gerekmektedir;

Bu noktada haklı sebep hallerinin neler olduğu kanun hükmünde açıkça açıklanmamış olup somut olaya göre değerlendirileceğini söylemek gerekmektedir. Haklı sebeplerin neler olduğu hususunda ilgili Yargıtay kararlarından hareket etmek gerekecektir;

( Yargıtay 9.HD. 9.5.2008 gün, 2007/16956 E, 2008/11983 K ) İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller, işe devamsızlığı haklı kılan nedenlerdir. Mazeretin ispatı noktasında, sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlara da değer verilmelidir.

Yıllık İzin Bakımından Devamsızlık;

İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin, izin süresince işyerine gitmesi beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan söz edilemez. Ancak yıllık izin zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğundan, işçinin kendiliğinden ayrılması söz konusu olamaz. İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek işyerine gelmemesi, işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık halini oluşturur ( Yargıtay 9.HD. 1.7.2008 gün 2007/21656 E, 2008/18647 K. ).

İşçinin Devamsızlık Nedeniyle İşten Çıkarılma Prosedürü

İşçinin Devamsızlık Nedeniyle İşten Çıkarılması hususunda usul kurallarına uyulması son derece önemlidir. Usul kurallarına uyulmaması halinde hak kaybı yaşanmaktadır. Bu noktada önemli olan noktalar şu şekildedir;

-Tutanaklar; işçinin işe gelmediği, izinsiz işten ayrıldığı her gün için ayrı ayrı tutanak tutulması gerekmektedir.

– İhtarname; noter aracılığıyla işçinin adresine ihtar çekilip savunmasının alınması ve haklı bir sebebinin olup olmadığı hususu araştırılmalıdır. İhtarnamede işçiye savunması için uygun bir süre verilmelidir.(2-3 gün)

-İhtarnamenin Tebliği; tebligatın işçiye ulaşmasından sonra verilen makul sürede işçinin mazeretini bildirmemesi veya haklı bir sebebe dayanmaması sonucunda çıkış işlemlerinin yapılması gerekecektir.

-Çıkış İşlemleri; işçiye verilen makul sürenin bitiminden itibaren 6 iş günü içerisinde (bknz:iş kanunu md.26) işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi gerekmektedir. İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle iş sözleşmesi feshedilmelidir. Bu noktada iş kanunu 25/2-g bendinin SGK ya bildirilecek kodu 48 olup bu noktadaki işten çıkış kodlarına sayfamızda yazmış olduğumuz makaleden ulaşabilirsiniz. (BKNZ: SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI)

İşçinin işten çıkış noktasındaki gerekli işlemler yapıldıktan sonra iş sözleşmesinin feshedildiğine yönelik ihtarname hazırlanıp işçiye gönderilmelidir. (iş sözleşmesini feshine yönelik ihtarname ör: Ek:1)

HAKLI SEBEPLE DERHAL FESİHTE ALTI İŞ GÜNÜ KURALI

4857 sayılı İş Kanununun 26. Maddesi

24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz”

-Öğrenme gününden itibaren 6 iş günü

– Olayın üzerinden 1 yıllık hak düşürücü süre (işçinin maddi çıkar sağlaması durumunda bu süre uygulanmaz)

Bu noktada 6 iş günü süresi işçinin art arda iki iş günü gelmemesi noktasında son devamsızlığın yapıldığı tarihten,

Bir ay içerisinde 3 iş günü işe devam etmemesi durumunda son devamsızlık tarihinden,

Bir ayda iki tatil gününden sonraki gün işe gelmediği durumda ikinci devamsızlık tarihinden,

İtibaren 6 iş günü içerisinde fesih hakkını kullanacaktır.

Devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesinin feshedildiği durumda işçi kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır. İş kanunu 25/2 de sayılan durumlar işçinin iş sözleşmesinin tazminatsız olarak feshedildiği durumlardır. (BKNZ: İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı )

HANGİ HALLERDE İŞE GELMEMENİN HAKLI SAYILACAĞI

Kanun maddesinde açıkça düzenlenmemiş olup somut olayın özelliğine göre değere değerlendirilecektir. Örnek olarak;

– işçinin akraba veya yakınlarından birinin ölümü

-dini ödevlerin yerine getirilmesi

-tanıklık etmesi

-seçime katılması

– hastalanması

-eşinin hastalanması

– doğum yapması

– çocuğunun hastalanması

-nişanlanması

gibi buna benzer nedenler sayılabilir.

!!! İşçinin bir suç nedeniyle hapsedilmiş olması haklı bir neden olarak kabul edilmemektedir (Çelik, Nuri (2000). İş Hukuku Dersleri. Gnş. 15. Bs. İstanbul : Beta Yay.)

Konu ile ilgili profesyonel bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Tel: +90 216 349 44 85

GSM: +90 532 302 03 17

E-mail: [email protected]

 DEVAMSIZLIK NEDENİYLE DERHAL FESİH  DEVAMSIZLIK NEDENİYLE DERHAL FESİH  DEVAMSIZLIK NEDENİYLE DERHAL FESİH

 

whatsappdestek iletişim iletişim