Hafta İçi : 09:00-18:00
·

TTK’nın 783/3 maddesinde çek tazminatı düzenlenmiştir. Bu madde kapsamına göre karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişi, çekin karşılıksız kalan bedelinin %10’unu ödemekle yükümlüdür. Ayrıca bunun yanında hamilin bu yüzden uğradığı zararı da tazmin edecektir.

6762 sayılı TTK’nın 695/3 maddesinde %5 oranında olan çek tazminatı, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı TTK ile birlikte % 10’a çıkarılmıştır.

Burada özellikle dikkat edilmelidir ki ilgili hüküm kapsamında hamil, sadece düzenleyenden (keşideciden) ayrıca ödenmeyen çek bedelinin yüzde onu oranında çek tazminatı talep edebilir. Cirantalardan çek tazminatı talep edilemez. Bu husus aşağıda yer alan Yargıtay kararında da açıkça ortaya koyulmuştur.

T.C. YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ 2001/17167 E., 2001/17860 K., 02.11.2001 T.

ÖZET
HAMİL, MÜRACAAT YOLUYLA ÇEK BEDELİNİ, İBRAZ GÜNÜNDEN İTİBAREN FAİZİNİ, PROTESTO VE İHBARNAME MASRAFLARINI VE ÇEK BEDELİNİN BİNDE ÜÇÜNÜ AŞAMAMAK ÜZERE KOMİSYON ÜCRETİNİ BORÇLUDAN TALEP EDEBİLİR. ÇEK TAZMİNATINDAN İSE KEŞİDECİ-BORÇLU SORUMLU OLDUĞUNDAN BU TAZMİNAT CİRANTA SIFATIYLA SORUMLU OLAN BORÇLUDAN TALEP EDİLEMEZ.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : TTK.nun 722. maddesi gereğince hamil, müracaat yoluyla çek bedelini, ibraz gününden itibaren faizini, protesto ve ihbarname masraflarını ve çek bedelinin %o 3′ ünü aşamamak üzere komisyon ücretini borçludan talep edebilir. Çek tazminatından ise TTK.nun 695. maddesi gereğince keşideci-borçlu sorumlu olduğundan bu tazminat ciranta sıfatıyla sorumlu olan borçludan talep edilemez. Mercice borçlunun fer’i alacaklar yönünden itirazlarının sözü edilen madde çerçevesinde değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK. 366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 02/11/2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Tüm hukuki bilgi ve yardım talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim