Hafta İçi : 09:00-18:00
·
Uzman Kadro
Alanında uzman avukatlar
Güven
Hukukta güvenle adım atın!
İletişime Geçin

Davalı Kadının Önceki Aşamalarda Yoksulluk Nafakası Talep Etmeyip Tahkikat Aşamasında Nafaka İstediği/Davacı Erkeğin Talep Sonucunun Genişletilmesine Açık Muvafakat Bildirmediği – Davalı Tarafından Bu Konuda Yapılmış Bir Islah İşlemi Bulunmadığı/Yoksulluk Nafakası Talebi Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Kararı Verilecek Yerde Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu

 

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/22195
K. 2017/1205
T. 8.2.2017

• BOŞANMA DAVASI ( Davalı Kadının Önceki Aşamalarda Yoksulluk Nafakası Talep Etmeyip Tahkikat Aşamasında Nafaka İstediği/Davacı Erkeğin Talep Sonucunun Genişletilmesine Açık Muvafakat Bildirmediği – Davalı Tarafından Bu Konuda Yapılmış Bir Islah İşlemi Bulunmadığı/Yoksulluk Nafakası Talebi Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Kararı Verilecek Yerde Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )

• YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ ( Boşanma Davası/Davalı Kadının Önceki Aşamalarda Talep Etmeyip Tahkikat Aşamasında Nafaka İstediği – Davacı Erkeğin Talep Sonucunun Genişletilmesine Açık Muvafakat Bildirmediği/Davalı Tarafından Bu Konuda Yapılmış Bir Islah İşlemi Bulunmadığı – Yoksulluk Nafakası Talebi Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Kararı Verilecek Yerde Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )

• DAVACI ERKEĞİN AÇIK MUVAFAKAT BİLDİRMEDİĞİ ( Davalı Kadının Önceki Aşamalarda Yoksulluk Nafakası Talep Etmeyip Tahkikat Aşamasında Nafaka İstediği – Davalı Tarafından Bu Konuda Yapılmış Bir Islah İşlemi Bulunmadığı/Yoksulluk Nafakası Talebi Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Kararı Verilecek Yerde Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )

• KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI ( Davalı Kadının Önceki Aşamalarda Yoksulluk Nafakası Talep Etmeyip Tahkikat Aşamasında Nafaka İstediği/Davacı Erkeğin Talep Sonucunun Genişletilmesine Açık Muvafakat Bildirmediği – Davalı Tarafından Bu Konuda Yapılmış Bir Islah İşlemi Bulunmadığı/Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
6100/m.141
4721/m.175

ÖZET : Davalı kadın önceki aşamalarda yoksulluk nafakası talep etmemiş; ancak tahkikat aşamasında nafaka istemiştir. Davacı erkek talep sonucunun genişletilmesine açık muvafakat bildirmediği gibi, davalı tarafından bu konuda yapılmış bir ıslah işlemi de bulunmamaktadır.Bu sebeple yoksulluk nafakası talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına kararı verilecek yerde yoksulluk nafakasına hükmedilmesi hatalıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından, nafakalar yönünden, davalı kadın tarafından ise, tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre davalı kadının tüm, davacı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-)Dava, Hukuk Muhakemeleri Kanunu yürürlüğe girdikten sonra 06.02.2013 tarihinde açılmış, davalı kadın usulüne uygun şekilde dava dilekçesi tebliğine rağmen cevap dilekçesi vermemiş, davet edildiği ön inceleme duruşmasına katılmamıştır. Davalı kadın, Dairemizin bozma ilamından sonra 17.03.2015 havale tarihli dilekçesiyle tazminat ve nafaka talebinde bulunmuştur.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 141. maddesinde “Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe; ön inceleme aşamasında ise, ancak karşı tarafın açık muvafakati ile iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez; iddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklıdır.” hükmü bulunmaktadır.

Davalı kadın önceki aşamalarda yoksulluk nafakası talep etmemiş; ancak tahkikat aşamasında 500 TL nafaka istemiştir. Davacı erkek talep sonucunun genişletilmesine açık muvafakat bildirmediği gibi, davalı tarafından bu konuda yapılmış bir ıslah işlemi de bulunmamaktadır.(HMK m. 141). Bu sebeple yoksulluk nafakası talebi hakkında ”karar verilmesine yer olmadığına” kararı verilecek yerde yazılı şekilde yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 143.50 TL temyiz başvuru harcı peşin yatırıldığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatıran davacıya iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.02.2017 tarhinde oybirliğiyle karar verildi.

Related Posts