Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Aralık 2023
Kira sözleşmeleri, kiraya veren ile kiracı arasında imzalanan ve kiralanan taşınmazın kullanımını ve kira bedelini düzenleyen sözleşmelerdir. Kira sözleşmeleri, tarafların karşılıklı anlaşmaları ile belirlenir. Ancak, bazı durumlarda, kira sözleşmesinde belirlenen kira bedeli, tarafların beklentilerini karşılamayabilir. Bu durumda, kira tespit davası veya kira bedeli uyarlama davası açılabilir. Kira tespit davası, kira sözleşmesinde belirlenen kira bedelinin gerçek...
Daha Fazla Bilgi Al
Tenfiz davası ve tanıma davası, yabancı bir ülkede verilmiş olan bir kararın Türkiye’de geçerli olabilmesi amacıyla açılan dava türüdür. Bu davayı açmadan yabancı ülke mahkemesinden verilen kararın Türkiye’de bir geçerliliği olmamaktadır. Maddi ve şekli anlamda kesin hüküm teşkil eden yabancı mahkeme kararları için tanıma veyahut tenfiz yapılabilir. Tanıma, yabancı bir mahkeme kararının kesin hüküm niteliğinin...
Daha Fazla Bilgi Al
Türkiye’de hayvan hakları, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu Kanun, 2004 yılında çıkarılmış olup, hayvanların yaşam hakkı, acı çekmekten korunma hakkı ve özgürlük hakkı gibi hakları hukuki güvence altına almıştır. Kanuna göre, hayvanlar, türü, ırkı ve bireysel özellikleri ne olursa olsun, insanlara karşı duyarlı varlıklar olarak kabul edilir. Bu nedenle, hayvanlara karşı her...
Daha Fazla Bilgi Al
Kira davalarında zorunlu arabuluculuk, 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe giren 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilmiştir. Bu düzenlemeye göre, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu hale gelmiştir. Kira davalarında zorunlu arabuluculuğun amacı, uyuşmazlıkların daha hızlı ve daha az masrafla çözümlenmesini sağlamaktır. Arabuluculuk,...
Daha Fazla Bilgi Al
Dijital çağ, tüketicilerin alışkanlıklarını ve tüketim biçimlerini önemli bir şekilde değiştirdi. İnternetin ve mobil teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, tüketiciler artık alışverişlerini daha pratik, kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. Tüketicilerin alışverişlerini bu kadar pratik yapması zaman ve elverişlilik açısından çok fazla artıları olan bir durum olsa da bu durumun artıları kadar eksileri de bulunmaktadır. Dijital çağda...
Daha Fazla Bilgi Al
Konut ve çatılı iş yeri kiralamaları için düzenlenecek olan kira sözleşmeleri için şekil şartı aranmamaktadır. Söz konusu kira sözleşmeleri sözlü (şifahi)olarak da yapılabilmektedir. Yargıtay 1. HD 18.10.2000 T. 11696/12553 K. “Kira sözleşmeleri yazılı veya sözlü yapılabileceği, gibi zımni olarak da vücuda getirilebilir. Yeter ki taraflar kira sözleşmesinin esaslı unsurlarında anlaşmış olsunlar. Nevarki kira ilişkisi bir...
Daha Fazla Bilgi Al
Türk Medeni Kanunu’nun 500. maddesinde; evlatlık ve altsoyunun evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olduğu ifade edilmiştir.Aynı zamanda evlatlığın da kendi ailesindeki mirasçılığı devam eder. Ancak evlatlığın evlat edinenin mirasçısı olabilmesi için evlat edinenin ölümü anında geçerli olarak kurulmuş bir evlatlık ilişkisi mevcut bulunup devam ediyor olmalıdır. Bunla ilgili olarak şöyle bir Yargıtay kararı da...
Daha Fazla Bilgi Al
KİŞİSEL VERİ NEDİR? Kişisel veri kavramı kanunda “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmış bulunmaktadır. VERİ SORUMLUSU KİMDİR? KVKK Madde 3’e göre Veri Sorumlusu “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.” biçiminde tanımlanmıştır. Kanunun veri güvenliğine...
Daha Fazla Bilgi Al
Hamil,kıymetli evrakın nispi anlamda zayi olması durumunda ödeme yasağı kararı verilmesini mahkemeden talep edebilmektedir. Kıymetli evrakın,rızası olmadan söz konusu hamilin elinden çıkması veyahut da nispi olarak kullanılamaz duruma gelmesi halinde hamil, senedin hamil olmayan kişi tarafından tahsilini önleyebilmek amacıyla yetkili ve görevli mahkemeye başvurarak “ödeme yasağı” kararı aldırabilir. Ödeme yasağı,senedin borçlusunun ödeme yükümlülüğünü doğrudan etkiler...
Daha Fazla Bilgi Al
1)Kira Sözleşmesinde Kira Bedelinin Artışına İlişkin Hüküm Varsa İhtar  Şartı Aranmaksızın Kira Bedelinin Tespiti Davasının Açılabilmesi TBK Madde 345 fıkra 3’e göre yeni kira dönemi içerisinde açılacak olan kira bedelinin tespiti davası sonucu alınacak söz konusu kararın yeni kira döneminin başından itibaren geçerli olabilmesi için herhangi bir ihtar şartı veyahut her yeni kira döneminin başlamasına...
Daha Fazla Bilgi Al
1 2 3
whatsappdestek iletişim iletişim