Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Mayıs 2023
Rehin açığı belgesi
REHİN AÇIĞI BELGESİ “Rehin açığı belgesi” iflas veya haciz yoluna başvurulabilmesi için icra müdürü tarafından verilen bir belgedir. Bu belge, bir taşınmazın ipotek edilmesine rağmen satış tutarının alacakları karşılamadığı durumlarda kullanılır. Alacaklılar, borçlarının tamamen veya kısmen ödenmediği durumlarda bu belgeyi alabilirler. Rehin açığı belgesi, alacaklıya, rehinli malın satışından elde edilen gelirin borcu karşılamadığını belirten “borç...
Read More
ÜST SINIR İPOTEĞİ
ÜST SINIR İPOTEĞİ Üst sınır ipoteği, ipoteğin kurulması sırasında mevcut olmayan ancak ileride doğacak olası bir alacağın belirli bir sınır içinde taşınmazla güvence altına alınmasıdır. Bu şekilde, alacaklı, ipoteği veren kişi tarafından ileride doğacak alacaklarının ödenmesini garanti altına alır. Üst sınır ipoteği, taraflar arasında belirli bir limitin belirlenmesini gerektirir. Bu limit, taşınmazın değeriyle ilgili olabileceği...
Read More
Limit ipoteği tescil edilirken, borca sebep olan hukuki ilişkinin de belirtilmesi gerekir. Hukuk Genel Kurulu          2017/606 E.  2017/532 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki “menfi tespit ve istirdat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Konya Tüketici Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 01.11.2012 gün ve 2011/503 E., 2012/485 K.sayılı kararın temyiz incelemesinin davalı vekilince...
Read More
20. Hukuk Dairesi          2015/6341 E.    2017/2930 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; müvekkili bankanın...
Read More
İşçinin İşe Geç Gelmesinin Hukuki Sonuçları
İŞÇİNİN İŞE GEÇ GELMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI İşveren, işçinin işe sıkça geç gelmesi durumunda, iş kanununun 18. maddesi uyarınca iş sözleşmesini geçerli nedenle feshedebilir. Ancak, bu fesih işçinin davranışlarının ağırlığına, sıklığına ve işverenin fesih hakkını kullanmadan önce işçiye uyarıda bulunup bulunmadığına göre değişebilir. Örneğin, işçinin birkaç kez geç gelmesi veya geç kalmalarının sebepleri işçi dışındaki nedenlere...
Read More
9. Hukuk Dairesi 2007/27565 E., 2008/5286 K. FESİH HAKLI NEDEN İŞ SÖZLEŞMESİ YÖNETİM HAKKI 4857 S. İŞ KANUNU [ Madde 19 ] 4857 S. İŞ KANUNU [ Madde 22 ] 4857 S. İŞ KANUNU [ Madde 25 ] “İçtihat Metni” Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir....
Read More
Kira Ödemesi Elden Yapılabilir Mi
Kira Ödemesi Elden Yapılabilir Mi? Konut kirası için ödeme şekilleri, kira sözleşmesinde belirtilir ve taraflarca kabul edilir. Genellikle kira ödemeleri, nakit para, banka havalesi, EFT, otomatik ödeme talimatı veya posta yoluyla yapılabilir. Kiracı, kira bedelini elden veya ev sahibinin belirlediği bir yerde nakit olarak ödeyebilir. Bu yöntem, özellikle kiracının ev sahibine güven duyduğu durumlarda tercih...
Read More
  KİRA İLİŞKİSİNİN VARLIĞINI VE AYLIK KİRA BEDELİNİN NE KADAR OLDUĞUNU İSPAT KÜLFETİ DAVACIYA, DAVALI TARAFINDAN KABUL EDİLEN KİRA BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİN İSPAT KÜLFETİ İSE DAVALIYA DÜŞER.   3. Hukuk Dairesi      2017/9219 E. 2019/6130 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki kira bedelinin ve kiracılık sıfatının tespiti davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda,...
Read More
“… idare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar (2577 sayılı İYUK 28/1) kesinleşmeden takibe konulamaz. Bunun dışındaki idare mahkemesinden verilen ilamların kesinleşmeden takibe konulamayacağına ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığından yargılama gideri ve vekalet ücretinin takibe konulması için ilamın kesinleşmesi gerekmediğinden…”  8. Hukuk Dairesi     2015/8021 E.  2017/9173 K. “İçtihat...
Read More
DEVAMSIZLIK NEDENİYLE DERHAL FESİH
 DEVAMSIZLIK NEDENİYLE DERHAL FESİH 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi, işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenlemektedir. Bu maddeye göre, işveren iş sözleşmesini süresi belirli olsun veya olmasın, işçinin davranışlarından kaynaklı haklı nedenlerle feshedebilir. İş Kanunu’nun 25. maddesi, işverene, işçinin sağlık sebepleri veya ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları gibi çeşitli durumlarda haklı fesih...
Read More
whatsappdestek iletişim