Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Mart 2023
9. Hukuk Dairesi         2023/576 E.     2023/1265 K. “İçtihat Metni” İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ :… Mahkemesi SAYISI : 2020/792 E., 2022/298 K. DAVA TARİHİ : 01.10.2020 KANUN YARARINA Taraflar arasında, İlk Derece Mahkemesinde görülen alacak davasında davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesince kesin olarak verilen kararın kanun yararına temyizen incelenmesi Adalet Bakanlığı...
Read More
HİZMET TESPİT DAVASI Hizmet tespit davası 5510 sayılı Kanun gereği sigortalı işlerde çalışan kişilerin SGK tarafından tespitinin yapılamadığı aynı zamanda eksik bildirilen hizmetlerin tescil edilmemesi öğrenildiği takdirde bu hususların tespiti için açılacak olan davadır. Hizmet Tespit Davası Nedir? 5510 sayılı kanun 86.md “Aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi işveren tarafından...
Read More
Hukuk Dairesi         2017/3905 E.  ,  2017/6978 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :İş Mahkemesi Dava sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, bozmaya uyularak ilâmında belirtildiği şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hükmün, davalılar avukatları tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki...
Read More
MEŞRU MÜDAFAA Meşru müdafaa TCK’nin Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler başlığı altında düzenlenmiştir. Kendisini veya bir başkasını haksız bir saldırıya karşı anın gerektirdiği duruma göre orantılı bir şekilde saldırıyı defetmek için işlenen fiile meşru savunma(müdafaa) denilmektedir. Meşru müdafaa nedir? Meşru müdafaa bir hukuka uygunluk nedenidir. TCK md.25(1) “Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir...
Read More
Ceza Dairesi         2021/10343 E.  ,  2021/14776 K.   “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Kasten öldürme HÜKÜM :1) Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 30/11/2016 tarih ve 2016/200 Esas, 2016/328 sayılı kararı ile; sanık hakkında maktule yönelik kasten öldürme suçundan TCK’nin 27/2. maddesi delaletiyle CMK’nin 223/3-c maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına dair kararı. 2)...
Read More
DEPREMDE MÜTEAAHHİDİN VE İDARENİN SORUMLULUĞU Depremde Müteahhidin Ve İdarenin Sorumluluğu Ülkemiz coğrafik olarak en aktif deprem kuşaklarından biri üzerindedir. Dolayısıyla ülkemizde hayatın en büyük gerçeklerinden birini deprem(zelzele) oluşturmaktadır. Ülkemizin her bölgesinde deprem riski bulunmakla birlikte deprem öncesi ve deprem sonrası hukuki açıdan ne tür önlemler alabileceğimiz büyük önem arz etmektedir. Deprem hem maddi, hem manevi...
Read More
12. Ceza Dairesi         2020/12133 E.  ,  2022/10714 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Taksirle öldürme Taksirle öldürme suçundan sanıklar …, …, … ve …’ın mahkumiyetine, sanıklar …, … ve …’ın beraatlerine ilişkin hükümler, sanıklar … ve … müdafiileri, sanıklar … ve … ile katılanlar vekilleri tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:...
Read More
AYIPLI MAL NEDİR ? Ayıplı mal, malın tüketiciye teslimi sırasında, taraflarca anlaşılmış olan kriterlere uygun olmaması veya sahip olması gereken objektif özellikleri taşımaması sebebiyle sözleşmeye aykırı olan maldır.  Satıcı sözleşmeye uygun olarak satış konusu malı teslim etmekle yükümlüdür. Aynı zamanda; etiketinde, ambalajında, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında, veya reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden...
Read More
Tahliye Taahhütnamesi  Tahliye taahhütnamesi kiracının kiralananın tesliminden sonra, belirli bir tarihte kiralananı boşaltacağını beyan ettiği taahhütnamedir. Türk Borçlar Kanunu 352. maddesi konu başlığı gereği tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesinin kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sona erdirilmesi halidir. Kiracı, kiralananın tesliminden sonra; belirli bir sürenin sonunda kiralananı boşaltacağını yazılı bir şekilde, tek taraflı olarak beyan ederse kiraya verenin belirlenen...
Read More
Hacze İştirak borçlunun birden fazla alacaklısı olduğu durumda malvarlığının tüm borçlarını karşılayamayacak olması halinde alacaklıların başvuracağı hukuki bir yoldur.  Borçlusuna ait bir malı daha önce haczettiren bir alacaklının bu haczine, aynı borçlunun diğer alacaklılarının hangi koşullarla hacze iştirak edebilecekleri İcra ve İflâs Kanunu’nun 100 ve 101 ve 268. maddeleri ile 6183 s. Amme Alacaklarının Tahsili Usulü...
Read More
whatsappdestek iletişim