Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Ocak 2023
LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLARIN VERGİ BORCUNDAN SORUMLULUĞU  Limited şirkette ortakların vergi borcundan sorumluluğu, sermaye şirketlerinin borçlarından dolayı ortakların değil, şirkettin bizzat kendi sermayesiyle sorumlu olacağı kuralının bir istisnası niteliğindedir. Kural olarak, limited şirkette, şirketin üçüncü kişilerle yaptığı işlemlerden dolayı şirket tüzel kişiliği sorumlu olur. TTK m. 602 düzenlemesi bu hususu açık bir dille anlatır. Bu nedenle,...
Read More
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUMUZDA MUTLAK DELİL DEĞERLENDİRME YASAĞI  Mutlak delil değerlendirme yasağı maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ameliyesi olan ispat faaliyetini yönlendiren ve delillerin değerlendirilmesi aşamasını ilgilendiren bir husustur. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 217’de de açıkça ifade edildiği üzere mutlak delil değerlendirme yasağı:  (1) Hâkim, kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir. Bu deliller hâkimin...
Read More
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi          2019/8745 E. 2019/11943 K. “İçtihat Metni” Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanıklar … ve…’in, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi cezası ile cezalandırılmalarına dair … İcra Ceza Mahkemesinin 27/12/2018 tarihli ve 2018/134 esas, 2018/148 sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair … Asliye Ceza...
Read More
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2016/31789 K. 2019/15138 “İçtihat Metni” Taraflar arasında görülen davanın yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 09/07/2019 Salı günü tayin edilerek...
Read More
T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No. 2017/14071 Karar No. 2020/1819 Tarihi: 10/02/2020 ÖZET: Ülkemizde çalışanların cinsel tacize karşı korunması amacı ile Türk Ceza Kanunu’ndaki düzenlemeler dışında Türk Borçlar Kanun’da ve İş Kanunu’nda yasal düzenlemeler yapılmış, cinsel taciz 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinin II/b ve (d) bentleri işçi açısından haklı fesih sebebi, 25/II-c maddesi ise...
Read More
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/20701 E. 2020/8136 K. “İçtihat Metni” Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili; davacının davalılar … Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinde...
Read More
SİGORTA SÖZLEŞMESİ Türk Ticaret Kanunu’nun 1401.maddesine göre sigorta sözleşmesi: ‘Sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun meydana gelmesi halinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir.’ Sigorta...
Read More
GREV VE LOKAVT İşveren sendikası veya işveren ile işçi sendikası arasında çıkan uyuşmazlıklar (toplu iş uyuşmazlıkları) için öngörülen arabuluculuk veya tahkim gibi barışçıl çözüm yollarının kullanılmasından sonra taraflar arasında hala bir anlaşma sağlanamazsa grev ve lokavt yoluna başvurulabilir. Anayasa’nın Sosyal ve Ekonomik Haklar başlığı altında yer alan Madde 54’te grev ve lokavta ilişkin düzenlemeler yer...
Read More
İkale sözleşmesi ile işçi ve işveren anlaşarak kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra işçiye makul miktarda ek ödeme ile iş sözleşmesini sonlandırabilirler. Ancak bu durumda işçi işsizlik maaşı alamaz. İşçi ve işveren uyuşmazlıklarının çözümünde ikale sözleşmesi son dönemde uygulamada sıklıkla karşılaştığımız  ve bir çok kişiyi ilgilendiren bir konudur. İkale(bozma) sözleşmesi, kısaca işçi ile işveren arasında iş...
Read More
T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2018/1293 K. 2018/5765 T. 18.9.2018 DAVA : Taraflar arasındaki ortaklığın giderilmesi davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen hüküm davalılar … ve … tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR : 7201 Sayılı Tebligat Kanunu, 19.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6099 Sayılı Kanunla değiştirildikten sonra, gerçek kişilere yapılacak tebligatla ilgili olarak iki aşamalı...
Read More
whatsappdestek iletişim