Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Aralık 2022
13. Hukuk Dairesi          2013/31516 E.   2014/12805 K. “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, 15.000,00 Euro miktarındaki alacağının tahsili için avukat olan davalıya vekaletname verdiğini, davalının, talimatına aykırı...
Read More
Hukuk Genel Kurulu          2017/1263 E.   2019/603 K. Dava konusu 5672 parsel sayılı taşınmazın 1917 doğumlu mirasbırakan Şükrü Hayda adına kayıtlı iken 12.04.2004 tarihinde satış suretiyle davalı …’ya temlik ettiği, temlik tarihinde mirasbırakanın oldukça ileri bir yaşta olduğu, eşinin de kısa bir süre önce vefat ettiği, sosyal güvencelerinin bulunmadığı, mirasbırakanın eşi Fatmana Hayda’nın ölmeden önce...
Read More
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2013/15169 E.   2013/17434 K. Taraflar arasında görülen vasiyetnamenin iptali davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davada, muris ………… …’in … …. Noterliğinin 24.07.2001 tarih ve 3845 sayılı vasiyetnamesi ile tüm malını davalıya bırıktığı ileri...
Read More
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 25.09.2022 Tarih 2022/2-617 E. 2022/648 K. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuksal nedenine dayalı boşanma davasında davalı kadına ait günlüğün delil olarak kabul edilip edilemeyeceği tartışılmış ve kararda bu konuya dair aynen; ‘‘Zehirli ağacın meyveleri olarak ifade edilen hukuka aykırı olarak elde edilen delillerin değerlendirilmesi konusunda Medeni Usul Hukukunda açık bir düzenleme...
Read More
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi         2013/17704 E.  2014/3431 K. Taraflar arasında görülen dava sonucunda temyiz harç giderleri yatırılmadığından davacının temyiz talebinin reddine ilişkin olarak verilen 09.04.2013 tarihli ek kararın davacı tarafça süresi içinde Yargıtay’ca incelemesi istenilmekle temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: Mahkeme, davacının yatırması gereken bakiye temyiz harcı ve Yargıtay posta...
Read More
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2019/7061 E.    2020/519 K.  “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından, karşı davanın kabulü yönünden; davalı-karşı davacı kadın tarafından ise nafakaların ve tazminatların miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Dosyadaki yazılara,...
Read More
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi         2020/3429 E.    2021/3420 K.  “İçtihat Metni” Davacı; davalı ile aralarında bulunan 01/10/2003 başlangıç tarihli kira sözleşmesinin 01/04/2011 tarihinde üç yıl süreli olarak yenilenerek devam ettiğini, 2013 yılında ödenen kira bedelinin aylık net 23.000 TL olduğunu, sözleşmedeki artış hükmüne göre ise 2014 yılında ödenmesi gereken kira bedelinin aylık net 25.801,40 TL...
Read More
LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA  Limited şirket ortaklığından çıkma, limited şirketin melez bir ortaklık türü olması sebebiyle önemli bir konudur. Limited şirket bir sermaye şirketi olmasıyla birlikte bazı özellikleri itibariyle şahıs ortaklıklarına da benzemekte dolayısıyla karma bir ortaklık türü oluşturmaktadır. İşte bu nedenle limited şirket ortakları arasında güven unsuru, diğer sermaye şirketlerine oranla daha fazla önem...
Read More
SIRA CETVELİ Sıra cetveli; Hacizli bir mal satıldığında bu satış sonunda elde edilecek bedel eğer tüm alacaklıların alacağını karşılamayacak durumda ise İcra İflas Kanununun 140. Maddesi uyarınca icra dairesi tarafından bir sıra cetveli düzenleneceğini öngörmüştür. İİK madde 140:  uyarınca sıra cetveli: ‘Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini...
Read More
Kiracının Aidat Borcunu Ödememesinden Dolayı Tahliyesi Kiracılar için getirilen ve kiracıların tahliyesine gerektirebilecek Türk Borçlar Kanununun 341. maddesindeki düzenlemeye göre; Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmede aksi öngörülmemişse veya aksine yerel adet yoksa, ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine katlanmakla yükümlüdür. Giderlere katlanan taraf bu giderleri ispat edici belgelerin birer örneğini istem üzerine...
Read More
1 2
whatsappdestek iletişim iletişim