Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Mayıs 2022
İnternet Üzerinden Taciz Suçu  Cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 105. Maddesinde düzenlenmiştir. TCK Madde 105 (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (2) Suçun;...
Read More
Borçlar Hukukunda Hile Veya Aldatma   TBK MADDE 36 Taraflardan biri, diğerinin aldatması sonucu bir sözleşme yapmışsa, yanılması esaslı olmasa bile, sözleşmeyle bağlı değildir. Üçüncü bir kişinin aldatması sonucu bir sözleşme yapan taraf, sözleşmenin yapıldığı sırada karşı tarafın aldatmayı bilmesi veya bilecek durumda olması hâlinde, sözleşmeyle bağlı değildir.   Taraflardan biri diğer tarafın kasıtlı aldatmasıyla...
Read More
Geçici Nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Olma (TCK34)   TCK Madde 34 (1) Geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. (2) İradi olarak alınan alkol veya uyuşturucu...
Read More
Vergi Hatası ve Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Vergi Usul Kanununa göre Vergi hatası, vergiye mütaallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. Vergi hataları ise vergi mükellefinin başvurusu üzerine veya vergi idaresi tarafından re’sen (kendiliğinden) idari bir işlem şekilde düzeltilebilmektedir.   Vergi Usul Kanunu’na göre vergi hataları ikili...
Read More
Trafik Kazası Tazminat Davası Trafik kazası sonucu tazminat istemiyle hem bedensel hem de malvarlıksal zararların giderilmesi amaçlanır. En az bir motorlu aracın katıldığı kazalar, trafik kazası olarak adlandırılmaktadır. Trafik kazası tazminat davası, bu kaza sonucu bedensel veya malvarlıksal olarak zarara uğrayan kişilerin, kazadan sorumlu kişilere karşı açtığı dava türü olarak nitelendirilebilir. Trafik kazası sonucu meydana...
Read More
Dolandırıcılık Suçu Ve Unsurları   Dolandırıcılık suçunun temel şekli Türk Ceza Kanunu’nun 157. Maddesinde düzenlenmiştir. TCK Madde 157 Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası verilir.   Hileli Davranışlarla Bir Kimseyi...
Read More
İsim ve Soyisim Değiştirme Davası   Kişinin adı ve soyadı, kişinin şahsına sıkı sıkıya bağlı şahıs varlığı haklarındandır. Kişilerin toplum içerisinde tanınmasına hizmet ederek insanın kimliğinin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu önemine binaen isim ve soyisim değişikliği belirli bir hukuki prosedür izlenerek gerçekleştirilmek zorundadır. Türk Medeni Kanunu’nun 27. Maddesine göre, Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere...
Read More
Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması Suçu    TCK Madde 256 Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde, kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.   Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar bölümünde düzenleme...
Read More
Düğün Takıları Kime Aittir?    YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/3-1038 K. 2021/458 T. 13.4.2021 Davacı vekili boşanma talebini de içeren daha sonra ziynet talepleri yönünden tefrik edilen dava dilekçesinde; taraflara düğünde takılan 200 adet çeyrek altın, 6 adet tam altın, 3 adet yarım altın, 19 adet 20’şer gram 22 ayar altın bilezik ile 1...
Read More
Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması   Vekil, vekalet akdi çerçevesinde edimini ifa ederken gereken özeni göstermek zorundadır. Güven ilişkisinin en yoğun olduğu akit tiplerinden biri olan vekalet akdinde, vekilin üstlendiği iş ve edimleri sadakat ve özen yükümlülüğüne uygun olarak yerine getirmesi kanundan doğan bir zorunluluktur.   TBK MADDE 506 Vekil, vekâlet borcunu bizzat ifa etmekle yükümlüdür....
Read More
1 2 3
whatsappdestek iletişim