Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Mart 2022
Münfesih Şirket ve Başlatacağı İcra Takipleri İcra takibinin tarafları alacaklı ve borçludur. İcra takibinde taraf olabilmek için alacaklı ve borçlunun taraf ehliyetine sahip olmaları gerekir. Taraf ehliyeti İcra ve İflas kanununda düzenlenmemiş olup Türk Medeni Kanunu’na göre belirlenir.  Türk Medeni Kanunu’na göre hak ehliyetine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler aynı zamanda taraf ehliyetine de...
Read More
Resmi belgede sahtecilik suçunda belgenin aldatma niteliğinin bulunup bulunmadığında takdir yetkisi münhasıran hakime aittir. Hakim belgenin aslını incelemek ve belgenin objektif olarak aldatma yeteneğine haiz olup olmadığını tespit etmekle yükümlüdür. Resmi belgede sahtecilik suçu TCK 204.maddedsinde yer almaktadır. Madde 204- (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren...
Read More
İlamlı İcrada Takibin Aşamaları  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.2004.pdf 1-) TAKİP TALEBİ Elinde ilam veya ilam niteliğinde bir belge bulunan alacaklı, bu belgeyi icra dairesine vererek takip talebinde bulunur. Alacaklı bu takip talebini; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yapabilir. İlama dayanan takip, yapılan son işlemin üzerinden 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Ancak bazı ilamlar zamanaşımına uğramazlar. Örneğin taşınmaz üzerindeki...
Read More
Mecburi Dava Arkadaşlığı   HMK MADDE 59 Maddi hukuka göre, bir hakkın birden fazla kimse tarafından birlikte kullanılması veya birden fazla kimseye karşı birlikte ileri sürülmesi ve tamamı hakkında tek hüküm verilmesi gereken hâllerde, mecburi dava arkadaşlığı vardır.   HMK MADDE 60  Mecburi dava arkadaşları, ancak birlikte dava açabilir veya aleyhlerine de birlikte dava açılabilir....
Read More
İhtiyari Dava Arkadaşlığı   HMK MADDE 57 Birden çok kişi, aşağıdaki hâllerde birlikte dava açabilecekleri gibi aleyhlerine de birlikte dava açılabilir: a) Davacılar veya davalılar arasında dava konusu olan hak veya borcun, elbirliği ile mülkiyet dışındaki bir sebeple ortak olması. b) Ortak bir işlemle hepsinin yararına bir hak doğmuş olması veya kendilerinin bu şekilde yükümlülük...
Read More
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ    2012/22270 Esas   2014/23310 Karar   03.07.2014 Karar Tarihi   DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ücret, sefer primi, hafta tatili ücreti ile genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz...
Read More
YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ    2014/2954 Esas   2014/14281 Karar   08.07.2014 Karar Tarihi     “İçtihat Metni” 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 51/2-b maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı F.. A.. hakkında Alaşehir Trafik Denetleme Birim Amirliğinin 27/05/2013 tarihli ve GT-525573 sayılı idari para cezası karar tutanağı ile uygulanan 343,00 Türk lirası idari para cezasına...
Read More
Haksız rekabet; ticari yaşamda rakipler arasında dürüstlük kuralına aykırı şekilde her türlü haksız/hukuka aykırı yararlanmadır. Haksız rekabet hükümleri, hem Türk Borçlar Kanunu’nda hem de Türk Ticaret Kanunu’nda ayrı ayrı düzenlenme imkânı bulmuştur. Türk Borçlar Kanunu’ndaki ilgili madde aşağıda belirtildiği şekildedir:  “…Gerçek olmayan haberlerin yayılması veya bu tür ilanların yapılması ya da dürüstlük kurallarına aykırı diğer...
Read More
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ  2020/4344 Esas 2020/6862 Karar 06.12.2021 Karar Tarihi     Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 21.12.2016 tarih ve 2015/860 E. – 2016/708 K. sayılı kararın davacı vekili ve davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf istemlerinin esastan reddine dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’nce verilen...
Read More
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ  2006/10799 Esas 2006/13163 Karar 24.02.2006 Karar Tarihi   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü : Boşanma ilamı ekinde verilen yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminatın icra takibine konu edilebilmesi için...
Read More
1 2 3
whatsappdestek iletişim