Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Ocak 2022
Avukatlar mevzuat hükümleri gereği, kamu görevlisi sayılırlar. Bu kapsamda gerçekleştirdikleri fiillerde, bir devlet memuru hassasiyetini taşımaları ve ona göre faaliyette bulunmaları gerekir. Hukuki işlemler vasıtasıyla üçüncü kişilere yönelik edindikleri kişisel verilerin ise veri sorumlusu olarak hukuka aykırı şekilde erişilmesini önlemek, muhafaza altına alınıp işlenmesinin önüne geçmekle yükümlüdürler. bu kapsamda avukatın borçlunun yakınlarını araması sıklıkla karşılaştığımız...
Read More
ÇEK İPTAL KARARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ TTK kapsamında düzenleme bulan kambiyo senetlerinden biri de çektir. Çek, hukuki niteliği itibariyle ticari iş ve işlemlerde çok yaygın şekilde kullanılan bir ödeme aracıdır. Bono ve poliçeden farklı olarak, ticari hayatta yaygın kullanımı dolayısıyla çekin zayi olması ve iptal prosedürünün bilinmesi önem arz etmektedir. Çek iptal kararı ve sonrasına...
Read More
Satıcının satılan malda varlığını vaat ettiği vasıfların veya maldan beklenen lüzumlu vasıf ve özelliklerin bulunmaması halinde satılan mal ayıplıdır ve ayıptan sorumluluk gündeme gelir. Lüzumlu Vasıfların Bulunmaması Şeklindeki Ayıp: Alıcının dürüstlük kuralı gereğince beklediği vasıfların satılanda bulunmaması ve satılanın kullanım amacı bakımından taşıması gereken vasıfları taşımaması durumudur. TBK Madde 219/1 de “…nitelik veya niteliği etkileyen...
Read More
YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ     2017/1014 Esas   2020/4488 Karar 10.06.2020 Karar Tarihi Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen dosyada asıl davanın reddine, birleşen davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. K A R...
Read More
TTK’da ortağın haklı sebeple şirketten çıkarılması ve ortaklıktan çıkarma için mahkemeye başvurulması ve ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebeplerle şirketten çıkarılması önemli karar olarak kabul edilmiş ve TTK m. 621’deki nisaplara bağlanmıştır. TTK m. 616/f. 1/h’de bir ortağın çıkarılması için mahkemeden istemde bulunulması genel kurulun devredilemez yetkileri arasında sayılmıştır. Genel kurulun bu kararı, TTK m. 621’deki...
Read More
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU  2018/533 ESAS 2021/1189 KARAR 1. Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 1. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davalı vekili tarafından...
Read More
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2019/318 ESAS  2019/1238 KARAR Taraflar arasında görülen “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Küçükçekmece 5. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 03.05.2016 tarih ve 2015/429 E., 2016/307 K. sayılı karar davalılardan banka vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 11.07.2017 tarih ve 2016/22562 E., 2017/8749 K. sayılı kararı...
Read More
Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması  Temel hukuk kurallarının en önemlilerinden bir tanesi alacak haklarının nispiliği ilkesidir. Alacak hakkı, ancak hukuki ilişkinin tarafları arasında ileri sürülebilir. Kural olarak borç ilişkisinin dışında bir başka gerçek ya da tüzel kişiye karşı borç ilişkisinden doğan alacak hakkı ileri sürülemez. Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması teorisi ise bunun istisnalarından biridir. Ticaret şirketlerinde...
Read More
Anonim Şirket ve Limited Şirket Arasındaki Farklar :ORTAKLARIN SORUMLULUĞU BAKIMINDAN Türk Ticaret Hukukunda kanun koyucu anonim şirketi tanımlamış ve limited şirketi tanımlarken anonim şirketlere atıflarda bulunmuştur. Genel olarak anonim şirket ve limited şirket benzemekle birlikte anonim şirket ve limited şirket arasındaki farklar mevcuttur. Anonim Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun 329. maddesinde; “sermayesi belirli ve paylara bölünmüş...
Read More
Kimi zaman mirasbırakanın kimi mirasçılarına mirastan daha çok pay vermek kimi mirasçılarına ise mirastan pay vermemeye çalıştığı görülmektedir. Muris muvazaası kurumu ise bu durumun ortadan kaldırılması amacıyla işletilen bir müessesedir.   Örneğin miras bırakan sizi mirastan dışlamak amacı ile malvarlığını satış olarak göstermiş ise hangi yasal haklarınız vardır? Hukuk dilinde “Muris Muvazası” olarak geçen bu...
Read More
1 2
whatsappdestek iletişim