Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Ağustos 2021
Davacının, davalının çeki kötü niyetli veya ağır kusurlu olarak iktisap ettiğini ispat etmesi gerekmektedir. Davalının çeki edinme nedenini açıklama mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak davalının çok sayıda olayda hırsızlık yoluyla elden çıkan çekleri benzer cirantalardan ciro yoluyla devralıp bir çoğunu son hamil olarak farklı kişiler aleyhine icra takiplerine konu ettiği durumlarda tacir olarak basiretli davranması gereken davacının...
Daha Fazla Bilgi Al
Tasarrufun iptali davası icra takibi yoluyla alacağını tahsil edemeyen alacaklının, borçlunun son 5 yıl içerisinde menkul ve gayrimenkul mallarına ilişkin tasarruflarını, mal kaçırma saiki ile yaptığını iddia ederek iptalini talep etmesidir. Bir tür eda davasıdır. İşlem geçerlidir, muvazalı işlem olduğu iddia edilerek tasarrufun iptali davası açılamamaktadır. Alacaklı tarafından borçluya ve malı devralan üçüncü kişiye karşı açılan bir dava türüdür. İİK m. 277 ve...
Daha Fazla Bilgi Al
Hukukumuzda alacağı teminat altına almak adına birçok yol bulunmaktadır. Bu yollardan biri de rehindir. Rehin, taşınır ve taşınmaz rehni olarak iki kategori altında toplanmaktadır. Yine, taşınır rehni de teslimli ve teslimsiz olarak iki başlık altına ayrılmaktadır. Bu yazımızın konusunu teslimsiz taşınır rehni oluşturmaktadır. Bir başka deyişle bu yazımızın konusunu 20.10.2016 tarih 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve 31.12.2016 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliği oluşturmaktadır. ...
Daha Fazla Bilgi Al
malpraktis davaları
Malpraktis davaları, yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada giderek önem kazanan bir konudur. Bu kavram, tıp etiği, hukuk, ekonomi ve daha birçok disiplinin işin içine girmesiyle ve basının da konuyu sansasyonel bir biçimde ele almasıyla giderek daha karmaşık ve çok boyutlu bir hale gelmektedir. Basında da sıkça yer alan malpraktis davaları, kamuoyu tarafından ilgiyle takip edilmektedir....
Daha Fazla Bilgi Al
Çek iptali
Çek iptali davası konusu ticari hayatın akışı itibariyle sıkça gündeme gelmektedir. Kambiyo senedi olarak düzenlenen çek, tıpkı bono ve poliçe gibi bir çeşit kıymetli evraktır. Kambiyo senetlerinden biri olan çek Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenme alanı bulmuştur. Türk Ticaret Kanunu’nun yazıldığı dönemde kanun koyucu uygulamada esas olarak poliçenin kullanılacağını öngörmüş ve bu nedenle ayrıntılı olarak poliçeyi...
Daha Fazla Bilgi Al
Karşılıksız çek düzenleme Suçunda şikayet hakkı, çeki tahsil amacıyla bankaya ibraz eden hamil ile “Karşılıksızdır ” işlemi yapıldıktan sonra çeki elinde bulunduran ve aynı zamanda “Karşılıksızdır” işlemi yapılmadan önceki dönemde geçerli ve meşru ciranta olan kişiye aittir.   YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ E. 2018/3072.,  2018/5874 K. 5941 Sayılı Çek Kanunu 5. maddesinde düzenlenen “karşılıksız çek düzenleme” suçunun tamamlanması...
Daha Fazla Bilgi Al
Ceza muhakemesi hukukunda nihai hedef, şüphelinin cezalandırılması değil maddi gerçeğe ulaşmak ve adil bir şekilde yargılama yapılmasını sağlamaktır. Yargılama sonunda verilecek kararın uygulanmasını sağlamak için ise birtakım koruma tedbirlerine yer verilmektedir. Bu tedbirler temelde şüpheli ve sanığın hak ve özgürlüklerine müdahale niteliği taşımaktadır. Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davası yoluyla bu müdahalenin yumuşatılması amaçlanmıştır.. Devletin cebri...
Daha Fazla Bilgi Al
kamulaştırma nedir
Kamulaştırma kısaca; idarenin kamu yararına bir faaliyette kullanmak üzere özel kişilere ait taşınmaz malları zorla almasıdır. Kamulaştırma işlemi, bireylerin mülkiyet hakkına dokunmasından dolayı, her dönemde tartışılan bir konu olmuştur. Kamulaştırmanın yargısal denetimi de aynı şekilde incelenmesi gereken bir konudur. Biz de bu yazımızda idarenin kamulaştırma uygulamalarında uyması gereken yazılı ve yazısız kurallara dikkati çekerek bu...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim