Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Kasım 2020
İflas İstememe Suçu 1- Kanuni Düzenleme: İcra İflas Kanunu’nun “On Altıncı Bap” kısmında bulunan 331 ve 354.maddeleri arasında birtakım İcra Hukukuna özgü suçlar ve cezaları düzenlenmiştir. Bu suçlardan biri de uygulamada iflas istememe şikayeti ve suçu olarak kullanılan hukuki terimin yasal dayanağı İcra ve İflas Kanunu’nun “Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezası” başlıklı ve...
Read More
İşçilerin Çalışma Süresinden Sayılan Süreler   İşçilerin hizmet sözleşmeleriyle belirlenmiş bir iş tanımları bulunmakla birlikte bazı hallerde aktif olarak tanımlı işlerini yapmıyor olsalar hatta hiçbir faaliyette bulunmuyor olsalar bile bazı süreler çalışma süresi olarak kabul edilmekte ve işçi ücrete hak kazanmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 66.maddesinde belirtilen hallerin yanı sıra yine kanundan doğan ve yargı...
Read More
Terk Sebebiyle Boşanma Davası Türk Medeni Kanununda düzenlenen boşanma konusunda birtakım özel ve genel boşanma sebepleri belirlenmiştir. Söz konusu boşanma sebeplerinden biri de özel boşanma sebepleri arasında olan ve TMK m.164’te düzenlenen terk sebebiyle boşanma durumudur. İlgili madde hükmü şöyledir: “Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir...
Read More
Kira Uyarlama Davası   Hukuki Dayanak: Uyarlama davalarının temel hukuki dayanağı olan kanun hükmü Türk Borçlar Kanunu’nun aşırı ifa güçlüğü başlıklı 138. maddesidir. Söz konusu madde genel bir dava türü olan uyarlama davalarını açıklamakla birlikte kira sözleşmelerinin uyarlanabilmesi imkanını ortaya koymaktadır. Kanun maddesi şöyledir: “ Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü...
Read More
Anlaşmalı Boşanma   4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161 ve devamı maddelerinde boşanmaya ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Boşanma nedenleri ve usulleri incelendiğinde görülmektedir ki kanun, çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olmak üzere iki farklı usulü düzenlemiştir. Bu yazımızda anlaşmalı boşanmanın usulünü ve dava sürecini açıklayacağız. Kanuni Düzenleme: Anlaşmalı boşanma, Türk Medeni Kanunu’nun 166.maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenmiştir....
Read More
Fazla Çalışma (Mesai)   4857 sayılı İş Kanunu’nun çalışma süresi başlıklı 63. maddesinde belirtildiği üzere; “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.” hükmü ile normal mesai saati haftalık 45 saat olarak belirlenmiştir. Bu süre sözleşme ile azaltılabilir; ancak artırılması mümkün değildir....
Read More
El Atmanın Önlenmesi Davası Türk Medeni Kanunu’nun “Mülkiyet hakkının içeriği” başlıklı 683.maddesinin birinci fıkrasında mülkiyet hakkının içeriği ve bu hakkın malike verdiği yetkiler düzenlenmiş; ikinci fıkrasında da mülkiyet hakkına haksız müdahale karşısında malik tarafından el atmanın önlenmesi davası açılabileceği düzenlenmiştir. İlgili madde hükmü şöyledir: “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey...
Read More
  Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle İlamsız İcra Yoluyla Tahliye   Kira sözleşmelerinde kiracının en temel yükümlülüklerinin başına kira bedelini ödeme yükümlülüğü gelmektedir. Ancak günlük hayatta kira bedellerinin ödenmediği durumlarla pek sık karşılaşılmaktadır. Bu durum karşısında kiraya veren tarafından kiralanan taşınmazın tahliyesi ve ödenmeyen kira bedellerinin tahsili için hukuki yollara başvurmak zaruri hale gelmektedir. Uygulamada söz konusu...
Read More
Üçüncü Kişinin Zilyetliği Durumunda İstihkak Davası İstihkak terimi bir mal üzerinde hak iddia etme, hak talep etme anlamında kullanılmaktadır. İcra İflas Hukukunda istihkak iddiası, hacizli mallar bakımından düzenlenmiştir. Bu konuda 2 temel ayrıma gidilmiştir. Bunlardan birincisi haczedilen malın borçlunun zilyetliğinde bulunması halidir. Diğeri de haczedilen malın üçüncü kişilerin zilyetliğinde bulunması halidir. Her iki durum da...
Read More
Yaralamalı Trafik Kazalarında Tazminat Davaları   1-   DAVANIN TARAFLARI a) Dava Açabilecek Olanlar: Trafik kazası sonucu yaralanan kişi maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir. Bununla birlikte ağır derecede bir yaralanma söz konusu olmuşsa yaralanan kişinin yakınlarının manevi tazminat açma hakları bulunmakla birlikte maddi tazminat davası açma hakları yoktur.   b) Kimlere Karşı Dava...
Read More
1 2
whatsappdestek iletişim