Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Eylül 2020
Aliud ifa en genel tanımıyla borcun, borçlanılan edimden başka bir edimle ifa edilmiş olması halidir. Edim borçlunun yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış olarak açıklanabilir. İfanın konusunu oluşturan edim; bir şey verme, bir şey yapma veya bir davranıştan kaçınma şeklinde ortaya çıkabilir. Bilindiği üzere borcun sona ermesi için borçlanılan edimin ifa edilmiş olması gerekmektedir, bu husus...
Daha Fazla Bilgi Al
Mirasbırakanın vasiyetini yerine getirme borcu yasal mirasçılarına ya da atanmış mirasçılarına aittir. Ancak bazı durumlarda vasiyetin yerine getirilmesi mirasçıların çıkarları ile çekişmeli halde olacağından mirasçılar vasiyeti yerine getirmek istemeyebilirler. Ayrıca mirasçıların vasiyeti yerine getirme yeteneği de olmayabilir. Bu gibi durumlarla karşılaşıldığında mirasbırakan vasiyetinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla bir görevli atayabilir. Bu yazımızda TMK madde 550-556’da...
Daha Fazla Bilgi Al
Covid-19’un İş Yeri Kiralarına Etkisi İŞ YERİ KİRA BORÇLARINDAN DOLAYI TAHLİYE DAVASI Değerli okuyucular 7226 sayılı Kanunun geçici 2.maddesi uyarınca 01.03.2020-30.06.2020 tarihleri arasında işleyecek iş yeri kiraları dolayısıyla tahliye davası açılamayacaktır. Başlıktan da anlaşılacağı üzere bu düzenleme sadece iş yeri kiraları için geçerli olup, konut kiraları bu yasadan yararlanamaz. Buradan hareketle konut olarak kiralanan ve...
Daha Fazla Bilgi Al
Senetle İspat Zorunluluğu   Günlük hayatta sıkça karşılaşılabilen sorunlardan biri de kişilerin kendi aralarında sözlü olarak kararlaştırdıkları alacak vs. haklarını ispatlayamamaları ve bu sebeple hak kaybı yaşamalarıdır. Zira hukukumuzda bazı durumlar açısından özel ispat şartları aranmaktadır ve bu şartı taşımayan belgelerin ispat aracı olarak kullanılmasına imkân tanınmamaktadır. Bu yazımızda da kanunlarımızda bunun bir örneği olan...
Daha Fazla Bilgi Al
Senetle İcra Takibi Senetler icra takibine konulurken kambiyo vasfına sahip olup olmadığına göre farklı işlemlere tabi tutulurlar. Bir senedin kambiyo senedi vasfında olması için Türk Ticaret Kanununda belirtilen birtakım zorunlu unsurların varlığı aranır. Senedin bir kambiyo senedi olduğu anlaşılırsa “Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İlamsız Takip” başlatılacaktır. Şayet senet kambiyo senedi değilse, adi senet olarak...
Daha Fazla Bilgi Al
  Borçlunun Zilyetliği Durumunda İstihkak Davası İstihkak terimi bir mal üzerinde hak iddia etme, hak talep etme anlamında kullanılmaktadır. İcra İflas Hukukunda istihkak iddiası, hacizli mallar bakımından düzenlenmiştir. Bu konuda 2 temel ayrıma gidilmiştir. Bunlardan birincisi haczedilen malın borçlunun zilyetliğinde bulunması halidir. Diğeri de haczedilen malın üçüncü kişilerin zilyetliğinde bulunması halidir. Her iki durum da...
Daha Fazla Bilgi Al
Miras Sebebiyle İstihkak Davası Malikin, malın zilyetliğini kazanmak için, zilyetliği haksız olarak elinde bulunduran kişiye karşı açtığı davaya istihkak davası denir. Başka bir deyişle istihkak davası, malı haksız olarak elinde bulunduran kişiye karşı mal sahibinin açtığı davadır. Miras sebebiyle istihkak davası ise istihkak davasının daha özel bir hali olarak TMK Madde 637-639’da düzenlenmiştir. Bu yazımızda...
Daha Fazla Bilgi Al
Nafakanın Kaldırılması Davası Nafaka, boşanma davası sürerken veya davanın sonucunda maddi zorluğa düşecek eşe, diğer eş tarafından her ay ödenmesi kararlaştırılan paradır. Davanın sonucunda hakim tarafından resen nafakaya hükmedilebileceği gibi taraflardan biri dava sürerken de nafaka talep edebilir. Ayrıca anlaşmalı boşanma durumunda taraflar nafakanın miktarını diledikleri gibi kararlaştırabilirler. Kanunda boşanmayla ilgili üç tür nafakaya yer...
Daha Fazla Bilgi Al
Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu İptal ve Tescil Davası Tapu devirlerinin iptali ve hak sahipleri adına yeniden tesciline sebep olan hukuki durumlardan biri de muris muvazaasının varlığıdır. Konu ile ilgili açıklamalardan önce kavramların tanımlamasını yapmakta fayda vardır. Muvazaa: Tarafların üçüncü kişileri kandırmak ve aldatmak amacıyla yaptıkları, görünürdeki işlemden başkaca bir gizli anlaşmalarının bulunması halidir. Örneğin taraflar...
Daha Fazla Bilgi Al
İşçilerin Ara Dinlenme Hakkı 1- Dinlenme Hakkının Kapsamı Çalışanların günlük mesailerini gerçekleştirirken dinlenme ihtiyaçlarının olmadığını söylemek pek tabii ki mümkün değildir. Bu ihtiyacı karşılamak için getirilen başlıca düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu’nun 68. maddesidir. Maddenin başlığı “Ara Dinlenmesi” olduğundan yazımızda mola yerine ara dinlenme terimini kullanacağız. İlgili kanun maddesinde öncelikle ara dinlenmelerin asgari süreleri belirlenmiştir....
Daha Fazla Bilgi Al
1 2
whatsappdestek iletişim iletişim