Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Nisan 2020
Sabit Dereceler Sistemi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda da belirtildiği üzere aynı taşınmaz üzerinde birden fazla sınırlı ayni hak kurulabilmesi mümkündür. Aynı taşınmaz üzerinde tesis edilmiş sınırlı ayni haklar arasındaki öncelik sonralık ilişkisi aynı haklar arasında sıra olarak belirlenmektedir. Kural olarak eski tarihli sınırlı ayni hak sonraki tarihli sınırlı ayni haktan daha öndedir. Taşınmaz rehni...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2011/907 K. 2011/3439 T. 18.3.2011 İPOTEĞİN TERKİNİ İSTEMİ ( Davacı Şirket İle Davalılar Arasındaki İpotek Akit Tablosunda Davacı Şirkete Öndeki Derecelerden Biri Boşalırsa İpoteğin Boşalan Dereceden Yararlanılacağına Dair Yetki Verilmediği – Davacının İpoteği Boşalma Olsa Dahi Kendiliğinden Bir Önceki Dereceye İlerleyemeyeceği ) İPOTEK AKİT TABLOSU ( Davacı Şirkete Öndeki...
Daha Fazla Bilgi Al
Haksız Fiilden Sorumluluk Öğretide kabul gören genel tanıma göre; borç, bir kişiyi diğer bir kişiye karşı bir şey verme, bir şey yapma veya bir şey yapmama şeklinde yükümlülük altına sokan hukuki ilişkidir. Borçlar kaynaklarına göre sınıflandırılmaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda üçlü bir ayrım yapılarak borçlar meydana geliş sebebine göre; sözleşmeden doğan borç ilişkileri, haksız...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2019/1464 K. 2020/359 T. 4.2.2020 RESMÎ NİKÂH OLMAKSIZIN YAPILAN EVLİLİK SONRASI GERÇEKLEŞEN AYRILIK (Manevi Tazminat – Davacının Davalı Tarafından Resmî Nikâh Yapma Vaadi İle Kandırıldığı ve Bunun Etkisi Altında Fiziksel ve Ruhsal Olarak Zarara Uğratıldığı/Davacının Duygusal Olarak Tatmin Edilmesi Zarar Verenin de Bir Daha Böyle Bir Eylemde Bulunmaktan Alıkonulması...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/11-124 K. 2019/657 T. 13.6.2019 İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN RÜCUEN ALACAK İSTEMİ ( Yanıcı Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerin Yoğun Olarak Bulunduğu Yapısının Değiştirilmek Suretiyle Dükkan Sayısının Artırıldığı Günlük İnsan Trafiğinin Yoğun Olduğu Bir İş Merkezinin Maliki Olan Davalı İl Özel İdaresinin Söz Konusu İş Merkezinde Her An Yangın Çıkabileceğini...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2003/11-756 K. 2003/743 T. 10.12.2003 RÜCU DAVASI ( Zorunlu Trafik Sigortacısının Sigortalısına Ağır Kusurlu Davranışı Nedeniyle – Kırmızı Işıkta Geçen Davalı Sürücünün Kusurlu Olmakla Birlikte Ağır Kusurlu Olduğunu Kabule Yeterli Bir Olgunun Varlığından Söz Edilememesi Nedeniyle Reddi Gereği ) SİGORTALI SÜRÜCÜNÜN KUSURU ( Kırmızı Işıkta Geçmesi – Ağır Kusurlu...
Daha Fazla Bilgi Al
Trafik Kazası Nedeniyle Uğranılan Zararlar 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, motorlu araçların sebep oldukları trafik kazalarından doğan zararların tazmini borcunu, motorlu aracın işletenine yüklemiştir. KHK’nın 85. maddesinde açıkça ve doğrudan doğruya işleten kavramı düzenlenmiş ve motorlu bir aracın verdiği zarardan işletenin sorumlu olacağı hüküm altına alınmıştır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2016/18108 K. 2019/7837 T. 24.6.2019 DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ile davalı … Sigorta vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR : Davacılar vekili, davalıların sürücü, malik, sigortacısı olduğu araçla meydana...
Daha Fazla Bilgi Al
Hizmet Tespit Davası T.C. Anayasası’nın 60.maddesiyle düzenlenen sosyal güvenlik hakkı her bireyin sahip olduğu vazgeçilemez temel haklardandır. İlgili anayasa hükmüyle devlete bireylerin sosyal güvenliğini sağlama yükümlülüğü yüklenmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’da bu amaçla ihdas edilmiştir. Hem anayasa hem de kanun hükmüyle görüldüğü üzere sigortalılık ihtiyari değil zorunludur. Ancak bu zorunluluğa...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 1999/2735 K. 1999/2874 T. 27.4.1999   DAVA : Davacı, murisi eşinin davalılardan işverene ait işyerinde 1.9.1989-30.4.1990 tarihleri arasında asgari ücretle çalıştığının tesbitine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde, isteğin hak düşürücü süre yönünden reddine karar vermiştir. Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan...
Daha Fazla Bilgi Al
1 2 3 9
whatsappdestek iletişim iletişim