Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Mart 2020
Konkordatoda Geçici Mühlet ve Sonuçları Konkordato borçlu ile alacaklıları arasında mahkemenin gözetiminde yapılan ve borçlunun malvarlığının iflas usulüyle tasfiyesini önleyen veya durduran bir borç tasfiyesi sözleşmesidir. Alacaklıların çoğunluğunun kabulü azınlıktaki alacaklılar için de bağlayıcıdır.  Rehinli alacaklılar ve alacağın doğum sebebine göre imtiyazlı olan bazı alacaklılar konkordato dışında kalabilir. Mahkeme alacaklılarla müzakereye imkân veren bir moratoryum...
Read More
T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2019/7770 K. 2019/22461 T. 16.12.2019 DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : A-) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davacının,...
Read More
Korona Virüs İş Kazası Sayılır Mı? Geniş anlamıyla sorumluluk kavramı, bir kişinin başka bir kişiye verdiği zararları giderme yükümlülüğü olarak açıklanmıştır. Hukuki anlamda sorumluluk ise, taraflar arasındaki borç ilişkisinin zedelenmesi sonucu doğan zararların giderilmesi (tazmin edilmesi) yükümlülüğünü içerir. İşyerinde meydana gelen iş kazaları nedeniyle işverenin hukuki sorumluluğunun niteliği Yargıtay’ın önceki kararlarında da benimsediği görüşe göre,...
Read More
T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2018/5018 K. 2019/2931 T. 15.4.2019 Tır şoförü olan murisin, davalı işveren tarafından Ukrayna’ya sefere gönderildiği, yapılan bu sefer sırasında H1N1 virüsünün bulaştığının alınan raporlara göre sabit olduğu, bu durumda yapılan sefer sırasında bulaşan H1N1 virüsüne bağlı olarak, daha sonra meydana gelen ölümünün iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiği- Davacı,...
Read More
Korona virüs ile karşılaşan işveren ne yapmalı? Önceki yazılarda anlatılanlara ek olarak belirtmek gerekir ki; çalışanlardan birisinde Covid-19 vakası tespit edilmesi halinde hasta personel için gerekli karantina tedbirlerinin alınması için İl Sağlık Müdürlüğü halk sağlığı birimine derhal bilgi verilmelidir. Ayrıca ilgili resmi görevliler tarafından işyerinde alınması önerilen tedbirleri (işyerinin tamamen karantinaya alınması, dezenfekte edilmesi vb.)...
Read More
Korona Virüs – Sağlık Gerekçesiyle veya Zorlayıcı Nedenle İş Akdinin Feshi Enfekte olan işçinin hastalığının Covid-19 olması durumunda İş Kanunu m.25/I-b maddesi uygulama bulabilir. Bu durumda işverenin derhal fesih hakkı vardır. Bu maddede; “İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda” işverenin derhal fesih hakkı vardır. Ancak...
Read More
Korona Virüs – Mazeret İzni-Çalışmaktan Kaçınma İşçinin İş Kanunu’na göre mazeret izni alacağı haller tahdidi olarak sayılmıştır. Bunlar geçici askerlik veya yasal ödev, hastalık -kaza gibi sağlık nedenleri, gözaltı – tutukluluk nedenleri, evlenme veya belirli yakınların ölümü, grev – lokavt, işçi kuruluşu yöneticiliği ve doğum ve gebelik halleridir. Bunların dışında mazeret izni verme takdiri işverene...
Read More
Emekli Olduktan Sonra Çalışabilir Miyim? Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çalışma Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışma emekliye ayrıldıktan sonra tekrar çalışılması halinde gündeme gelecektir. Yaşlılık aylığı bağlanması için kanunda aranan; belirli bir yaşın doldurulması, prim ödeme gün sayısının tamamlanması, işten ayrılma ve kuruma başvuru koşulları gerçekleştirildiği takdirde kişi emekliye sevk edilir ve kendisine yaşlılık...
Read More
Taahhüdü ihlal suçu  ya da kanundaki adıyla ödeme şartını ihlal 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ile düzenlenmiş bir icra suçudur. Bilindiği üzere modern takip hukuku sonuçlarını borçlunun mal varlığı üzerinden gerçekleştirmektedir. Eski Çağ hukukunda olduğu gibi borç ödenmediği takdirde borçlunun hatta kimi durumlarda borçlunun aile bireylerinin özgürlüğünden vazgeçilmesi, borca karşılık bireylerin özgürlüğünün feda edilerek “borç...
Read More
İpotekte eşin rızası aranır mı
İpotekte Eşin Rızası Aranır Mı? Alışılagelmiş tanım doğrultusunda ipotek; doğmuş yahut henüz doğmayan ama doğması kesin ya da muhtemel olan alacakların gayrimenkul bedeli üzerinden güvence altına alınmasını ifade eder. İpotekli gayrimenkul sayesinde alacaklı; alacağını alamadığı durumlarda gayrimenkulün satışını isteyebileceğinden borcunu teminat altına almış olmaktadır. Taşınmaz rehininin bir türü olarak ipotek 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun...
Read More
whatsappdestek iletişim