Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Şubat 2020
T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/9-849 K. 2012/704 T. 10.10.2012 İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI ( İş Sözleşmesinin Feshinden Kaynaklanan – Direnme Kararına Konu İkramiye Alacağı Miktarı Davacının Bir Aylık Ücretinden Az Olup Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırının Altında Olduğundan Anılan Karara Karşı Temyiz Yasa Yoluna Gidilmesinin Miktar İtibariyle Mümkün Olmadığı ) İKRAMİYE ALACAĞI ( İşçi...
Read More
T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/9-1166 K.2013/279 T. 27.2.2013 İKRAMİYE UYGULAMASININ KALDIRILMASI ( Davacının İş Şartındaki Aleyhe Olan Bu Değişikliği Kabul Ettiğine İlişkin Beyanı Olmadığı/ İkramiyenin Tek Taraflı Olarak Kaldırılmasının İşçi Yönünden Bağlayıcı Olmadığı – İkramiye Alacaklarının Ödeneceği/Kıdem ve İhbar Tazminatının İkramiye İlaveli Ücret Üzerinden Ödeneceği ) İKRAMİYE ( Prim ve İkramiyenin Ücretin Eki...
Read More
T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2007/41042 K. 2008/15622 T. 16.6.2008 GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ ( Görevlendirme Nedeni Olarak İşletme Gereklerinden Çok Davacının Bilgi ve Becerisini Geliştirmesi Deneyim Kazanması Mesleki ve Bireysel Gelişimini Arttırmasının Gösterildiği – Geçici İş İlişkisinde Dahi Devir Anında İşçinin Yazılı Rızası Gerektiği ) HİZMET AKTİ DEVRİ UYGULAMASI ( Yaratan Davalı İşverenin Bu...
Read More
Ülkemizde uzun yıllardır uygulama alanı bulan geçici iş ilişkisi ile ilgili düzenlemeye ilk kez 4857 sayılı İşK. m.7’de yer verilmiştir. Her iki tür açısından da söylemek gerekirse, genel olarak geçici iş ilişkisiyle işveren, aralarında iş sözleşmesi bulunan işçisini iş görme edimini yerine getirmesi için geçici bir süre için başka bir işverene devretmektedir. Bu ilişki ile...
Read More
Haklı Nedenle Fesih Davası 6762 sayılı mülga Ticaret Kanunu’nda yer almayan bu kurum 6102 TTK ile düzenlenmiştir. Mehaz İsv.BK’de ise 1936 tarihinde düzenlenmiştir. Yargıtay’ca istikrarla uygulanan bir görüş henüz oluşmamıştır. Yargıtay’ın konuyla ilgili vermiş olduğu yalnızca 9 kararı bulunmaktadır. Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nce tesis edilen; 04.2019 tarihli, 2018/1177 Esas, 2019/3046 Karar sayılı karar, 11.2018 tarihli, 2016/14541...
Read More
Ticaret unvanı , tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı ve taciri diğer tacirlerden ayırt etmeye yarayan isimdir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 39. maddesiyle ticaret ünvanı kullanmak tacir olmanın bir yükümlülüğü haline getirilmiştir. İlgili madde düzenlemesi “Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında...
Read More
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16/2 maddesi “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.”  düzenlemesini barındırmaktadır. Madde düzenlemesinde kendisine yer bulan Veri Sorumluları Sicili, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından kontrol edilen VERBİS’i işaret etmektedir. Kanunun düzenlemesi incelendiğinde açıkça görülmektedir ki veri işleyen kişilerin kural olarak...
Read More
Verbis kavramı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte hayatımıza girmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16/2 maddesi “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.”  düzenlemesini barındırmaktadır. Madde düzenlemesinde kendisine yer bulan Veri Sorumluları Sicili, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından kontrol edilen VERBİS’i işaret etmektedir. Kanunun düzenlemesi...
Read More
İhtiyati Tedbir ile İhtiyati Haczin Farkları  Ortak Prensipler Her iki hukuki kurumda geçici hukuki koruma amacına hizmet etmektedir. Hem ihtiyati haciz karan hem de ihtiyati tedbir karan duruşma yapılmaksızın verilebilir. Her iki halde de haklılığın tam olarak ispatı aranmaz. Haklılığın gerçeğe yakın şekilde/yaklaşık ispatı yeterlidir. Buna gerçeğe yakınlık karinesi denir. Alınan ihtiyati haciz ve ihtiyati...
Read More
İhtiyati haciz özel olarak para alacaklarına ilişkin bir geçici hukuki koruma olup İcra ve İflas Kanunu’nun 257 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. İhtiyati haciz, alacaklının bir para alacağının zamanında ödenmesini garanti altına almak için mahkeme kararı ile borçlunun mallarına önceden geçici olarak el konulmasıdır. Alacaklının alacağını almak için yaptığı takip veya açtığı dava sonucunda borçlunun mallarına...
Read More
1 2
whatsappdestek iletişim