Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Haziran 2018
Bağımsız tacir yardımcılarından olan komisyoncu, düzenlendikleri kanuna göre alım-satım komisyonculuğu, taşıma işleri komisyonculuğu ve gümrük komisyonculuğu olarak ayrılmaktadır. Türk Borçlar Kanunu’nun 532.maddesine göre “komisyoncunun ücret karşılığında, kendi adına ve vekâlet verenin hesabına kıymetli evrak ve taşınırların alım veya satımını üstlendiği sözleşme” türüne alım-satım komisyonculuğu denilmektedir. Kural olarak vekâlet ilişkisi hükümleri uygulandığı için kanunda veya sözleşmede...
Read More
Türk Borçlar Kanunu’nda kira hükümlerinin içerisinde önemli olması sebebiyle kira bedelleri ve artışı ayrıca konu edilmiştir. Daha önceki yazılarımızda kira sözleşmelerinin ilişkin genel bilgilere ulaşabilirsiniz. Öncelikle kira bedelinin tespitinin dava yoluyla talep edilebilmesi için bir kira sözleşmesinin bulunması gerekir. Kira sözleşmelerinde zorunlu şekil şartı olmadığı için, yazılı veya sözlü olabilir. Ama ispat açısından yazılı kira...
Read More
Bakım borçlusunun bakım alacaklısı ölene kadar  ona bakma ve onu gözetme borcunu üstlendiği, bakım alacaklısının ise bakım edimine karşılık malvarlığının tamamını ya da bir kısım unsurlarını ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmeler “ölünceye kadar bakma sözleşmesi”dir. İki tarafa borç yükleyen bu sözleşmede; bakım borçlusu bakım alacaklısının hayatı boyunca ona bakmayı, bakımda gerekli özeni göstermeyi ve sözleşme...
Read More
Bir kimsenin, taşınmazın malikinin izni/rızası olmadan bu taşınmazı işgal etmesi ya da henüz boşaltılmamış yahut sair suretle boşalmış damlı bir yapıya yine kendiliğinden girmesi durumu fuzuli işgaldir. Kusurlu olup olmadığına bakılmadan, bir malın zilyetliğini, yetkili İdarenin izni, sahibinin rızası veya muvafakati dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan...
Read More
Miras bırakanın ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların ölenin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi “reddi miras”tır. Miras bırakan ölmeden ret hakkı doğmaz. Miras bırakan ölmeden önce ancak mirastan feragat sözleşmesi yapılabilir ya da miras hakkının temliki mümkündür. Ayrıca bir kişi kendisine kalan mirası reddetmeden ölecek olursa, mirası reddetmeden...
Read More
İş Kanunumuzda iş sözleşmesinin nasıl sonlandırılabileceği, işveren veya işçi açısından hangi durumların haklı neden teşkil ettiği gibi konular düzenlenmiştir. Ayrıca kanunumuz işveren karşısında daha güçsüz konumda bulunan işçiyi koruma amaçlı iş güvenliği kuralları belirlemiş, işverenin iş sözleşmesini feshini bazı durumlar için sınırlandırmıştır. Kanunda işçiyi koruyan hükümler yer almakla birlikte buradaki koruma sınırsız değildir, işveren de...
Read More
Anayasa düzeyinde de koruma altına alınan eşitlik ilkesi, İş Hukuku anlamında işverene çalışanları arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı davranmama borcu yüklemektedir. Eşitlik ilkesi iş sözleşmesinin kurulmasında, devamında ve sona erdirilmesinde uygulanacak şekilde kanunda düzenlenmiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 5.maddesinde “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve...
Read More
Kişinin ölümünden sonra kalan malvarlığına (alacak ve borçlarına) sahip olacak geride kalan mirasçılarını belirleyen belgeye “mirasçılık belgesi” diğer bir adıyla “veraset ilamı” denilir. Alınan mirasçılık belgesi, belgede yer alan isimlerden birinin vefat etmesi halinde geçerliliğini yitirir ve bu durumda yeni bir mirasçılık belgesi alınması gerekir. Aksi ispatlanıncaya kadar doğru kabul edilen bu belgeye karşı iptali...
Read More
Her tacir TTK m.82’ye göre 10 yıl süreyle kanun maddesinde belirtilen ticari defterleri, mali tabloları, ticari mektupları ve defterlere yapılan kayıtları saklamakla yükümlüdür. Saklama süresi, ticari defterlere son kaydın yapıldığı, envanterin çıkarıldığı, ara bilançonun düzenlendiği, yılsonu finansal tablolarının hazırlandığı ve konsolide finansal tabloların hazırlandığı, ticari yazışmaların yapıldığı veya muhasebe belgelerinin oluştuğu takvim yılının bitişiyle başlar....
Read More
Daha önceki yazımızda vasiyetname düzenlemek için gerekli şartlardan, vasiyetnamenin nasıl ve hangi şekillerde düzenlenebildiğinden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise vasiyetnameye karşı başvurulacak hukuki yoldan bahsedeceğiz. Vasiyetname vasiyet edenin son isteklerini yansıtan bir belge olması sebebiyle bizim hukukumuzda ehliyetsizlik, irade sakatlığı, hukuka ve ahlaka aykırılık ve şekle aykırılık hallerinde vasiyetnamenin iptal edilebilirliği söz konusudur. Vasiyetname bu durumda...
Read More
whatsappdestek iletişim