Hafta İçi : 09:00-18:00
·

10 Yıllık Uzama Nedeniyle Tahliye Davası

10 Yıllık Uzama Nedeniyle Tahliye Davası kiraya veren, on yıllık uzama süresini izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay öncesine kadar bildirimde bulunmak koşuluyla kira sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

*Kira sözleşmesinin 10 yıllık uzama süresinin dolması gereklidir. (1. kira yılı + 10 yıllık uzama)

*İhtarname 10 yıllık uzama süresini izleyen uzama yılının sona ermesinden en az 3 ay önce kiracıya ulaşmalıdır. (Ulaşma tarihi esas alınır.)

*Bildirimin yazılı olarak yapılması geçerlilik şartıdır.

*On yıllık uzama nedeniyle tahliye davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesi, yetkili mahkeme ise davalının yerleşim yeri veya taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir (kesin yetki kuralı yok).

 

**

ÖRNEK ÜZERİNDEN;

Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi: 15.08.2013

15.08.2013 – 15.08.2014 (İlk kira yılı)

15.08.2014 – 14.08.2023 (On yıllık uzama süresi)

15.08.2023 – 15.08.2024 (On yıllık uzama süresini izleyen uzama yılı)

En geç 15.05.2024 tarihine kadar kiracıya ihtarname ulaşmış olmalıdır. İhtarnamede fesih bildirimi ve sözleşmenin bitim tarihine kadar tahliye edilmesi gerektiği belirtilmelidir. Dolayısıyla dava 15.08.2024 tarihinden itibaren açılabilecektir.

 

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

 

Kiraya veren, konut veya işyeri gereksinimi nedeniyle tahliye davası açma hakkına sahiptir.

*Kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu, kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyacı olmalıdır.

*İhtiyaç gerçek, samimi ve zorunlu olmalıdır.

*Belirli süreli kira sözleşmelerinde sürenin sona ermesinden itibaren 1 ay içinde dava açılmalıdır.

*Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih ihbar döneminde ihtarname gönderilmeli ve fesih dönemi (6 aylık dönem) bitiminden itibaren 1 ay içinde dava açılmalıdır.

 

**

Kira sözleşmesinin yenilenme tarihi: 15.08.2022 (Belirsiz süreliye dönmüş.)

Fesih ihbar dönemi:

 

İlk fesih dönemi

15.08.2022 – 15.02.2023

15.02.2023 (İlk 6. ay doluyor)

15.08.2022 – 15.11.2022 (İhtarname gönderilebilecek dönem)

Dava 15.03.2022 tarihine dek açılmalıdır.

 

İkinci fesih dönemi

15.02.2023 – 15.08.2023

14.08.2023 (İkinci 6. ay doluyor)

15.02.2023 – 15.05.2023 (İhtarname gönderilebilecek dönem)

Dava 15.09.2023 tarihine dek açılmalıdır.

 

Kira Tespit Davası

Taraflar arasında anlaşma varsa anlaşma uygulanır. (TBK m. 344/1)

Taraflar arasında anlaşma yoksa kira bedelinin tespiti davası açılabilir. Hâkim burada TÜFE ile bağlıdır. (TBK m. 344/2)

Beş yıl dolduktan sonra taraflar arasında anlaşma olup olmadığına bakılmaksızın “emsal bedeller, kiralananın durumu, TÜFE, hakkaniyet” gözetilerek karar verilecektir. (TBK m. 344/3)

 

*Kira tespit davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesi, yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri mahkemesi ya da taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

*Emsal kira sözleşmeleri, bilirkişi incelemesi, konum, çevre, kullanım şekli, kira başlangıç tarihi, dava konusu taşınmazın yeniden kiraya verilmesi halinde getirebileceği kira parası göz önünde bulundurulur.

*Kısmi veya belirsiz olacak davası olarak açılamaz.

Kira tespit davası açmak için kiracıya bildirimde bulunma koşulu ya da süre yoktur. Kanunda düzenlenen bildirim ve süre koşulu yargılama sonunda belirlenen yeni kira bedelinin ne zamandan itibaren geçerli olacağını etkiler. Kira tespit davası, yeni kira döneminin başlangıç tarihinden en az 30 gün önce açılır ya da dava açılacağına ilişkin bildirim yapılırsa hâkim tarafından belirlenen yeni bedel yeni kira döneminde geçerli olacaktır.

**

15.08.2023 (Yeni kira döneminin başlangıç tarihi)

16.07.2023 tarihine kadar dava açılmalı ya da kiracıya ihtarname ulaşmalıdır. Böylece belirlenen bedel 15.08.2023 tarihinden sonra da geçerli olacaktır.

Kira Tespit Davasında Önemli Yargıtay Kararları;

-Kira tespit davasında, yeni kira dönemi başlangıcından en geç otuz gün önce ihtarname tebliğ edilmemiş ise, dava dilekçesinin en geç otuz gün önce tebliği gerekir. Aksi takdirde kira bedeli bir sonraki yıl için tespit edilir.
 
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi – 2017/5586 Esas (Ek 1)
“Taraflar arasındaki kira sözleşmesinde artış şartı bulunmadığına ve süresinde gönderilmiş ihtarname veya açılmış dava da bulunmadığına göre, 20.11.2014 tarihinde açılan asıl dava dilekçesinin 08.12.2014 tarihinde davalıya tebliğ edilmiş olması ve yine birleşen davanın 24.12.2014 tarihinde açılmış olması karşısında 01.01.2015 günü başlayan dönem için kira bedelinin tespitine karar verilemez.
 
-Kira tespit davasında harca esas değer yıllık değil aylık kira farkıdır.
 
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi – 2017/15454 Esas (Ek 2)
“492 Sayılı Harçlar Yasasında kira tesbit davalarında harcın aylık kira parasına göre mi, yoksa yıllık kira parasına göre mi hesap edileceğine dair bir açıklık bulunmamaktadır. 07.07.1965 tarih ve 5/5 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında, en kısa ve en az külfetli bir usul uygulanması, en az masraf yapılması ilkesinden hareket edilerek, aylık kira parası esas alınmak suretiyle görevli mahkemenin tayin edileceği kabul edildiğinden aylık kira parasının tesbitine ilişkin davalarda da aynı ilkelere dayanılarak aylık kira farkı üzerinden harç alınması gerekeceği sonucuna varılmıştır. Bu durumda mahkemece aylık kira farkı üzerinden harç alınması gerekirken yıllık kira bedeli üzerinden harç tahsiline karar verilmesi de doğru değildir.

#10 Yıllık Uzama Nedeniyle Tahliye Davası #İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası #Kira Tespit Davası

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim