MAKALELER

28 Mart 2021

VASİYET

Miras bırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içerisinde malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle tasarrufta bulunabilir. Miras bırakanın üzerinde tasarruf etmediği kısım yasal mirasçılarına […]
27 Mart 2021

VELAYET

Velayet sözcük anlamı olarak velilik, otorite manasına gelmektedir. Hukuki manada velayet kişiler arasındaki kan hısımlığından doğmaktadır. Çocuğun velayeti anne veya babaya aittir. Anne veya baba dışındaki […]
26 Mart 2021

KONKORDATO

Konkordato, 28.02.2018 tarihinde kabul edilerek 15.03.2018 Tarih ve 30361 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7101 Sayılı ‘‘İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması […]
25 Mart 2021

ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU

Adam çalıştıranın sorumluluğu Türk Borçlar Kanununda düzenlenen kusursuz sorumluluk hallerinden biridir. Kusursuz sorumluluktan kasıt adam çalıştıranın bir kusuru olmasa bile çalıştırdığı kişinin üçüncü kişilere verdiği zararlardan […]
24 Mart 2021

TİCARET ÜNVANININ KORUNMASI VE MARKA TECAVÜZÜ

Ticaret ünvanının korunması konusunda İki farklı kanun himayesinden bahsedeceğiz.Biri TTK(Türk Ticaret Kanunu) diğeri ise SMK(Sınai Mülkiyet Kanunu) kapsamında ikili bir ayrım yapacağız. Konuyu TTK kapsamında inceleyecek […]
23 Mart 2021

İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASINDAN FERAGAT ETMESİ

İş sözleşmesinin sona ermesinde iş güvencesi sistemine tabii iş yerlerinde feshin geçerli veya geçersiz sebepler yapılıp yapılmadığı önem arz etmektedir. İş sözleşmesinin feshinin geçersiz ve haksız […]
22 Mart 2021

ELEKTRONİK YAZIŞMALARIN VE WHATSAPP MESAJLARININ DELİL OLARAK NİTELİĞİ

Teknolojik gelişmeler ile birlikte hayatımızın büyük bir bölümünü kaplayan sosyal medya uygulamaları ve mail yoluyla yapılan yazışmaların, kurulan ilişkiler sonucunda açılacak davalarda delil olup olmayacağı meselesi […]
21 Mart 2021

İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASINDAN FERAGAT ETMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI

İş sözleşmesinin sona ermesinde iş güvencesi sistemine tabii iş yerlerinde feshin geçerli veya geçersiz sebepler yapılıp yapılmadığı önem arz etmektedir. İş sözleşmesinin feshinin geçersiz ve haksız […]
20 Mart 2021

SOSYAL MEDYA VE İNTERNET YOLUYLA HAKARET SUÇUNUN İŞLENMESİ

Hakaret suçu TCK’nın 125. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya […]
19 Mart 2021

ESTETİK AMELİYATLARINDA DOKTORUN TAZMİNAT SORUMLULUĞU

Hekimlerin hatalı tıbbi müdahaleleri sonucunda hastanın uğradığı zararların tazmin edilmesi konusunu bir diğer makalemizde incelemiş idik. Estetik müdahaleler sonucunda hastanın yapılan işlemden memnun olmaması ya da […]
18 Mart 2021

HACZEDİLEMEYEN MAL,HAK VE ALACAKLAR

Günümüzde artan tüketim alışkanlıkları ve dalgalanan ekonomi sebebiyle borçlanma miktarları artmaktayken ödeme gücü azalmaktadır. Bu sebeple çoğunlukla alacaklılar borçlarını tahsil edemezken borçlular ise büyüyen borç miktarlarının […]
17 Mart 2021

TAŞKIN YAPI

Taşkın yapı bir kimsenin kendi arazinin sınırlarını aşarak komşu araziye taşan bir yapı inşa etmesi halidir. Taşkın yapıya ilişkin kuralların uygulanabilmesi için yapılan yapının sürekli kalıcı […]